Sieć dróg

Aktualny wykaz dróg na terenie powiatu buskiego, będących zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Drów w Busku-Zdroju.

Mapa sieci drogowej- powiat buski.

Stan na dzień 23.02.2022.

Drogi zaliczone do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego

Na podstawie art. 6a ust 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. z 2020 r., poz. 470) zaliczenie drogi następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu  opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin,  na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów miast. 

W związku z powyższym Rada Powiatu w Busku-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XXVI/279/2021 z dnia 21 maja 2021r. , w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego. 

Przebieg  dróg powiatowych

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 6, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 6 a ust.1, ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) ustalenie przebiegu dróg  następuje w drodze uchwały Rady  Powiatu po zasięgnięciu  opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga.

Czyniąc zadość wymaganiom Zarząd Powiatu zwrócił się o uzyskanie opinii o której mowa wyżej do wszystkich gmin Powiatu Buskiego na obszarze których przebiegają drogi powiatowe. W odpowiedzi uzyskano pozytywne opinie przebiegu dróg powiatowych   na terenie  Gmin: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica. 

 W związku z powyższym Rada Powiatu w Busku-Zdroju podjęła XXVI/279/2021 z dnia 21 maja 2021r w której określiła przebieg dróg powiatowych na terenie naszego powiatu.

Uchwałą 4905/22 z dnia 23 lutego 2022 r Zarząd Województwa Świętokrzyskiego nadał nowe numery dla dróg powiatowych na obszarze Województwa Świętokrzyskiego

Pełny wykaz i przebieg dróg powiatowych wraz z normującym aktem prawnym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego znajduje się w poniższym załączniku.