Kolejne umowy na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych Powiatu Buskiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 – PGR  

W dniu 06.03.2024 r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju – Krzysztof Tułak
w obecności władz powiatu buskiego - Starosty - Jerzego Kolarza i  Wicestarosty – Stanisława Klimczaka oraz Radnych Rady Powiatu Buskiego – Pana Tadeusza Jewiarza, Pana Jerzego Kordosa, Pana Stanisława Lolo, Pana Wiesława Marca, Pana Tomasza Mierzwy, oraz Radnego Rady Miejskiej w Busku – Zdroju -Pana Bogdana Błaszczyka podpisał umowę z Wykonawcą - firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Pana Mirosława Szczukiewicza,
na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1047T Siesławice – Biniątki – Zagość, Nr 1094T Pacanów – Niegosławice – Chrzanów, Nr  1063T Podlasek – Suchowola – Wójcza, w tym:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1047T Siesławice – Biniątki – Zagość od km 0+780 do km 1+915 długości 1,135 km.

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się na terenie Gminy Busko – Zdrój. Realizacja przebudowy obejmuje odcinek drogi od km 0+780 do km 1+915 i zakłada ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem poszerzenia, przebudowie skrzyżowań, utwardzeniu poboczy, odmuleniu istniejących rowów, przebudowie zjazdów do posesji oraz wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego jak też montaż barier ochronnych.

2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1094T Pacanów – Niegosławice – Chrzanów od km 0+815 do km 2+154 dł. 1,339 km

Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się na terenie Gminy Pacanów. Realizacja przebudowy obejmuje odcinek drogi od km 0+815 do km 2+154. To kolejny etap realizacji przedmiotowego odcinka drogi i zakłada ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku od km 0+815 do km 1+159 wraz z wykonaniem poszerzenia, ponadto na całym odcinku planuje się wykonanie chodnika dł. 634 m, wykonanie zjazdów do posesji, odmulenie istniejących rowów, utwardzenie poboczy, wykonaniu oznakowania pionowego i poziomego jak też montaż barier ochronnych.

3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063T Podlasek – Suchowola – Wójcza dł. 1,950 km Przedmiotowy odcinek drogi znajduje się na terenie Gminy Stopnica. Realizacja przebudowy obejmuje odcinek drogi od km 0+000 do km 1+950 i zakłada wymianę nawierzchni bitumicznych, wykonanie poboczy oraz przepustu pod koroną drogi, likwidacje przełomów oraz ustawienie oznakowania pionowego jak też montaż barier ochronnych.

Powyższe odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 4,424 km znajdują się na terenach gdzie zlokalizowane były Państwowe Gospodarstwa Rolne. Wartość w/w inwestycji obejmuje kwotę: 3 806 329,73 zł, w tym 3 730 203,14 zł – kwota promesy inwestycyjnej otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 6 – PGR, oraz 76 126,59 zł – środki finansowe Powiatu buskiego.

Wykonanie powyższych robót znacznie podniesie parametry techniczne dróg powiatowych zwiększając płynność ruchu, przepustowość, a co za tym idzie bezpieczeństwo dla użytkowników dróg. Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze powiatu buskiego jak również województwa świętokrzyskiego poprzez połączenie z drogami wyższych kategorii. Przewidywany termin zakończenia inwestycji określono na styczeń 2025 r.