Zima

Akcja zima 2023/2024

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BUSKIEGO

1. Zasady prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg w sezonie 2023/2024

1.1. Wstęp.

Całość prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na obszarze działania Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju jest prowadzona przez dwa Obwody Drogowe: Obwód Drogowy Nr 1 w Busku-Zdroju i Obwód Drogowy Nr 2 w Stopnicy. Obwody te utrzymują odcinki dróg przebiegające przez gminy: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Wiślica (O.D. Nr 1 w Busku-Zdroju), Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy (O.D. Nr 2 w Stopnicy).

1.2. Standardy zimowego utrzymania dróg.

Prace zimowego utrzymania na drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju prowadzone są według trzech standardów zimowego utrzymania dróg opracowanych przez PZD w Busku-Zdroju, a zatwierdzonych przez Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju Uchwałą Nr 5/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. Opis stanu utrzymania dróg w poszczególnych standardach  i dopuszczalne odstępstwa, podane zostały w tabeli.1 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju w bieżącym sezonie zimowym utrzymuje 626,897 km dróg powiatowych.

 Tabela 1. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach

1.3. Plan zimowego utrzymania dróg.
Prace przy zimowym utrzymaniu dróg prowadzone są w oparciu o opracowany przez PZD w Busku-Zdroju plan zimowego utrzymania dróg na sezon 2023/2024 i plany operacyjne opracowane przez poszczególne Obwody Drogowe (m.in. odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej).  

1.4. Ochrona bierna, osłona meteorologiczna dróg.
Dla prawidłowego prowadzenia prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg niezbędne jest posiadanie wiarygodnej informacji o przewidywanych zmianach warunków atmosferycznych. Informacje te zawierają prognozy pogody opracowywane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Na odcinkach dróg najbardziej narażonych na powstawanie gołoledzi ustawione są znaki ostrzegawcze.

1.5. Sprzęt do odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej.
Do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w zakresie określonym w standardach przygotowano niezbędne ilości pługów, piaskarek, równiarek i ładowarek. Sprzęt jest zatrudniony na podstawie umów wynajmu zawartych z oferentami wyłonionymi z przeprowadzonych przetargów w PZD w Busku-Zdroju.

Przydzielony sprzęt: 

Obwód Drogowy Nr 1 w Busku-Zdroju - 9 jednostek sprzętowych (5 pługopiaskarek, 2 pługi ciężkie, 1 ładowarka, 1 równiarka), 

Obwód Drogowy Nr 2 w Stopnicy - 8 jednostek sprzętowych (4 pługopiaskarki, 2 pługi ciężkie, 1 ładowarka, 1 równiarka).

1.6. Materiały do zwalczania śliskości zimowej.
Zwalczanie śliskości zimowej prowadzone jest przy użyciu środków chemicznych tj. soli drogowej oraz mieszanki piaskowo-solnej.

1.7. Dyżury zimowego utrzymania dróg.
Z chwilą rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg w siedzibach Obwodów Drogowych i Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju wprowadzana jest praca przy zimowym utrzymaniu dróg personelu technicznego przy nadzorowaniu i koordynowaniu prac oraz obsłudze informacyjnej. Zakres tej pracy uzależniony jest od lokalnych potrzeb, warunków atmosferycznych, a zwłaszcza stanu przejezdności dróg. Utrzymywana jest całodobowa praca przy zimowym utrzymaniu dróg, a jej godziny w zależności od sytuacji na drogach mogą uleć zmianie. Dyżurni koordynują pracę, zbierają i w zależności od potrzeb przekazują meldunki do mediów i instytucji współpracujących (urzędy wojewódzkie, komendy wojewódzkie policji) komunikaty o warunkach na drogach. Częstotliwość przekazywania tych komunikatów w ciągu doby zależy od sytuacji.

Informacji o przejezdności dróg powiatowych na obszarze powiatu buskiego udziela dyżurny Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju pod numerami telefonów: 41 306-76-40, 41 370-16-47,41 370-16-46,.

WYKAZ TELEFONÓW PZD BUSKU - ZDROJU I OBWODÓW DROGOWYCH
1. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU
SIEDZIBA: Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 370-16-46, 41 370-16-47
2. Obwód Nr 1 w BUSKU ZDROJU - tel. 41 306-76-40, fax 41 378 46 39, kom. 600 895 675
3. Obwód Nr 2 w STOPNICY - tel. 41 377-90-66, fax 41 377-94-70, kom. 600 895 676