Podpisanie umów na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 8

W dniu 21.05.2024 r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju – Krzysztof Tułak w obecności władz powiatu buskiego - Starosty - Jerzego Kolarza i  Wicestarosty – Stanisława Klimczaka, Przewodniczącego Rady Powiatu- Wiesława Skopa oraz Radnego Rady Powiatu Buskiego i Członka Zarządu Powiatu Buskiego– Tomasza Mierzwy, a także Pana Roberta Książka – Menadżera ds. rozwoju relacji społecznych BGK, jak też Burmistrzów Gminy Pacanów- Pana Krzysztofa Eliasza i Z-cy Wójta Gminy Solec – Zdrój- Pana Błażeja Fortunę, podpisał umowy z Wykonawcami wybranymi w postępowaniu przetargowym - firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa Pana Mirosława Szczukiewicza, oraz Przedsiębiorstwem Drogowym Sp. z o.o. DYLMEX – INWESTYCJE Sp. k. reprezentowanym przez Prezesa Tomasza Dyla na realizację zadań inwestycyjnych pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077T Pacanów – Karsy Duże oraz Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1008T , Nr 1001T, Nr 1053T na terenie Gmin Gnojno, Busko – Zdrój i Solec – Zdrój, w ramach dofinansowania otrzymanego z programu  Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8.   

 1. W ramach realizacji zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077T Pacanów – Karsy Duże planuje się wykonanie odcinka drogi powiatowej od km 0+000 do km 0+658 i od km 0+691 do km 1+383 łącznej długości 1350 m znajdującego się na terenie Gminy Pacanów i zakłada się wykonanie:
 • nowej nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do 5,5 m,
 • przepustu pod drogą,
 • przebudowę skrzyżowań,
 • utwardzenie poboczy,
 • odmulenie istniejących rowów,
 • przebudowę istniejących zjazdów,
 • wykonanie peronu przy przystanku autobusowym,
 • wykonanie chodnika,
 • wykonania oznakowania pionowego i poziomego,
 • montaż barier ochronnych.

Wartość robót budowlanych zadania określa kwota 2 378 858,66 zł w tym 2 000 000,00 zł – dofinansowanie otrzymane w formie promesy inwestycyjnej oraz 378 858,66 zł środki własne Powiatu w tym 180 000,00 zł kwota partycypacji w kosztach otrzymana od Gminy Pacanów. 

Powyższe roboty znacznie podniosą parametry techniczne drogi powiatowej zwiększając płynność ruchu, przepustowość, a co za tym idzie bezpieczeństwo dla użytkowników dróg. Jest to znacząca droga w sieci dróg powiatowych powiatu buskiego łącząca dojazd do miasta Pacanów. Realizacja zadania przyczyni się do rozwoju tej spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych na obszarze powiatu buskiego jak również województwa świętokrzyskiego poprzez połączenie z drogami wyższych kategorii. Przewidywany termin zakończenia inwestycji określono na marzec 2025 r.

2. Zadanie pn.: Modernizacja dróg powiatowych: Nr 1008T , Nr 1001T, Nr 1053T na terenie Gmin Gnojno, Busko – Zdrój i Solec – Zdrój, obejmuje odcinki dróg powiatowych:

2.1. Przebudowa drogi powiatowej Nr  1008T Gnojno – Janowice – Poduszowskie – Balice, dł. 2,164 km

W ramach przebudowy zaplanowano wykonanie odcinka drogi powiatowej od km 0+000 do km 1+568 i od km 1+697 do km 2+275 łącznej długości 2164 m znajdującego się na terenie Gminy Gnojno i zakłada się wykonanie:

 • nowej nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do 5,5 m,
 • przepustu pod drogą,
 • przebudowę skrzyżowań,
 • utwardzenie poboczy,
 • odmulenie istniejących rowów,
 • przebudowę istniejących zjazdów,
 • montaż barier ochronnych

2.2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1001T Chwałowice – Szarbków – Szaniec – Zwierzyniec, dł. 1,530 km

W ramach przebudowy zaplanowano wykonanie odcinka drogi powiatowej od km 7+477 do km 9+007  długości 1530 m znajdującego się na terenie Gminy Busko - Zdrój i zakłada się wykonanie:

 • nowej nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem poszerzenia jezdni do 5,5 m,
 • przepustu pod drogą,
 • przebudowę skrzyżowań,
 • utwardzenie poboczy,
 • odmulenie istniejących rowów,
 • przebudowę istniejących zjazdów,
 • przebrukowanie chodnika,
 • wykonania oznakowania pionowego i poziomego,
 • montaż barier ochronnych.

2.3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1053T Dobrowoda – Piasek Mały – Solec – Zdrój, dł. 2,347 km wraz z przebudową skrzyżowania typu rondo

W ramach przebudowy zaplanowano wykonanie odcinka drogi powiatowej od km 7+900 do km 10+031 łącznej długości 2347 m znajdującego się na terenie Gminy Solec - Zdrój i zakłada się wykonanie:

Wartość robót budowlanych na zadaniach określa kwota  8 362 965,58 zł w tym 7 944 817,30 – dofinansowanie otrzymane w formie promesy inwestycyjnej oraz 418 148,28 zł środki własne Powiatu.

Przebudowa powyższych dróg powiatowych znacząco wpłynie na rozwój sieci dróg Powiatu Buskiego poprawiając jakość komunikacji oraz płynność ruchu. Bezpieczeństwo na drogach jest kluczową kwestią dzisiejszych czasów z racji ilości użytkowników zarówno pojazdów kołowych jak również pieszych. Dzięki spójności komunikacyjnej jakość życia mieszkańców znacząco ułatwi
im funkcjonowanie w życiu codziennym.