Umowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary – Szczytniki podpisana.

W dniu 10.08.2023 r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju – Krzysztof Tułak w obecności władz Powiatu buskiego: Starosty – Jerzego Kolarza, Wicestarosty – Stanisława Klimczaka, Radnych Rady Powiatu buskiego: Teresy Krupskiej, Tadeusza Jewiarza, Ludomira Leszczyńskiego, jak też Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica – Ryszarda Zycha, podpisał umowę z Wykonawcą wyłonionym na podstawie postępowania przetargowego - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. reprezentowanym przez Marka Szczukiewicza – Prezesa Zarządu na realizację inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary - Szczytniki dł. 1400 m”.  Powyższa inwestycja została dofinansowana w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 0051T Kuchary – Szczytniki od km 0+000 do km 1+400 będzie realizowana w miejscowości Strzałków zlokalizowanej na terenie Gminy Stopnica. Założone roboty budowlane będą polegać między innymi na poszerzeniu i ułożeniu nowej nawierzchni drogi do szer. 5,0 m, wykonaniu poboczy, przebudowie skrzyżowań, wykonaniu peronów przystankowych z kostki betonowej, wykonaniu zjazdów do posesji, odmuleniu rowów i wymianie oznakowania pionowego.

Wartość zadania określono na kwotę 1 492 735,26 zł, w tym środki otrzymane w ramach dofinansowania z  programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 60 % tj. 895 641,00 zł oraz 40 % - 597 094,26 zł – środki finansowe Powiatu Buskiego wraz z partycypacją Gminy Stopnica.

Dzięki realizacji inwestycji nastąpi znacząca poprawa bezpieczeństwa w ruchu pojazdów oraz pieszych, ułatwi to dostęp do przedsiębiorstw rolnych, umożliwi rozszerzenie potencjałów gospodarczych, poprawi komunikację co wpłynie na komfort mieszkańców pod względem przemieszczania się, ale również znacząco poprawi walory estetyczne co zwiększy jej dostępność i uatrakcyjni miejscowość Strzałków.