Kolejne inwestycje drogowe do realizacji w Powiecie Buskim w ramach programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

W dniu 03.07.2023 r. Z-ca Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju – dr inż. Piotr Sokołowski w obecności władz Powiatu buskiego: Starosty – Jerzego Kolarza, Wicestarosty – Stanisława Klimczaka, Przewodniczącego Rady Powiatu – Andrzeja Gądka oraz Radnych Rady Powiatu buskiego Zbigniewa Zioło, Tadeusza Jewiarza, Jerzego Kordosa oraz Krzysztofa Wojtasia, jak też Burmistrzów Gminy Busko-Zdrój, Nowy Korczyn i Wójta Gminy Tuczępy, podpisał umowę z Wykonawcą wyłonionym w przetargu podstawowym - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART” Sp. z o.o. reprezentowaną przez Pana Wiesława Ruchomskiego – V-ce Prezesa Zarządu na realizację inwestycji drogowych pn.: „Przebudowa dróg powiatowych w ilości 1,495 km: Nr 1008T Ludwinów-Parchocin - Podwale dł. 500 m  , Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów dł. 995 m” oraz „Przebudowa dróg powiatowych w ilości 9,012 km: Nr 0026T Śladków Mały - Palonki - Kargów dł. 3617 m, Nr 0050T Ruczynów - Żerniki Górne dł. 1710 m,  Nr 0860T  Kargów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów  dł.  3685 m”.  Powyższe inwestycje zostały dofinansowane w ramach dwóch wniosków z  programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.

Powyższe umowy obejmują 5 odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 10 507 mb na terenie gmin Nowy Korczyn, Pacanów, Gnojno, Busko-Zdrój i Tuczępy.

Całkowita wartość poszczególnych zadań inwestycyjnych:

Przebudowa dróg powiatowych w ilości 1,495 km: Nr 1008T Ludwinów-Parchocin - Podwale dł. 500 m, Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów dł. 995 m:

Zadanie 1 . Przebudowa drogi powiatowej Nr 1008T Ludwinów-Parchocin - Podwale od km 2+580 do km 3+080 długości 500 m: 454 335,58 zł. Na powyższą kwotę składają się środki otrzymane w ramach dofinansowania z  programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 60 % tj. 272 601,00 zł oraz 40 % - 181 734,58 zł – środki finansowe powiatu buskiego wraz z zadeklarowanym udziałem Gminy Nowy Korczyn.

Realizacja w/w przebudowy drogi powiatowej będzie polegać na poszerzeniu i ułożeniu nowej nawierzchni drogi do szerokości 5,00 m, wykonaniu poboczy, odmuleniu rowów, przebudowaniu skrzyżowań, wykonaniu zjazdów do posesji, wymianę barier sprężystych i oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0145T Pacanów - Niegosławice - Chrzanów od km 1+159 do km 2+154 długości 995 m: 801 858,34 zł. Na powyższą kwotę składają się środki otrzymane w ramach dofinansowania z  programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 60 % tj. 481 115,00 zł oraz 40 % - 320 743,34 zł – środki finansowe powiatu buskiego wraz z zadeklarowanym udziałem Gminy Pacanów.

Realizacja w/w przebudowy drogi powiatowej będzie polegać na poszerzeniu i ułożeniu nowej nawierzchni drogi do szerokości 5,00 m , wykonaniu poboczy, odmuleniu rowów, wykonaniu zjazdów do posesji, zaplanowano wykonanie przejścia dla pieszych i chodnika przy przejściu, wymianę przepustu pod drogą, barier ochronnych i oznakowania pionowego i poziomego.

Przebudowa dróg powiatowych w ilości 9,012 km: Nr 0026T Śladków Mały - Palonki - Kargów dł. 3617 m, Nr 0050T Ruczynów - Żerniki Górne dł. 1710 m,  Nr 0860T  Kargów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów  dł.  3685 m:

Zadanie 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0026T Śladków Mały - Palonki - Kargów od km 3+754 do km 7+371 dł. 3617 m: 5 003 026,05 zł. Na powyższą kwotę składają się środki otrzymane w ramach dofinansowania z  programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 60 % tj. 3 001 815,00 zł oraz 40 % - 2 001 211,05 zł – środki finansowe powiatu buskiego.

Realizacja w/w przebudowy drogi powiatowej będzie polegać na poszerzeniu i ułożeniu nowej nawierzchni drogi do szerokości 5,5 m , wykonaniu poboczy, odmuleniu rowów, przebudowaniu skrzyżowań, wykonaniu zjazdów do posesji oraz peronów przystankowych z kostki betonowej, wykonaniu barier jak też wymianie oznakowania pionowego i poziomego. Ponadto w ramach realizacji zadania zaplanowano wykonanie chodnika w miejscowości Bugaj i Balice.

Zadanie 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0050T Ruczynów - Żerniki Górne od km 2+190 do km 3+900 dł. 1710 m: 3 070 580,88 zł. Na powyższą kwotę składają się środki otrzymane w ramach dofinansowania z  programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 60 % tj. 1 842 348,00 zł oraz 40 % - 1 228 232,88 zł – środki finansowe powiatu buskiego wraz z zadeklarowanym udziałem Gminy Busko – Zdrój.

Realizacja w/w przebudowy drogi powiatowej będzie polegać na poszerzeniu i ułożeniu nowej nawierzchni drogi do szerokości 5,0 m, wykonaniu poboczy, odmuleniu rowów, przebudowaniu skrzyżowań, wykonaniu zjazdów do posesji i na drogi boczne, zaplanowano wykonanie peronów przystankowych z kostki betonowej, wymianę przepustów pod koroną drogi, wymianę oznakowania pionowego i poziomego.

Zadanie 3. Przebudowa drogi powiatowej  Nr 0860T  Kargów - Tuczępy - Dobrów - Grzybów od km 8+330 do km 12+015 dł. 3685 m: 2 395 220,32 zł. Na powyższą kwotę składają się środki otrzymane w ramach dofinansowania z  programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w wysokości 60 % tj. 1 437 132,00 zł oraz 40 % - 958 088,32 zł – środki finansowe powiatu buskiego wraz z zadeklarowanym udziałem Gminy Tuczępy.

Realizacja w/w przebudowy drogi powiatowej będzie polegać na poszerzeniu i ułożeniu nowej nawierzchni drogi do szerokości 6,0 m, wykonaniu poboczy, odmuleniu rowów, przebudowaniu skrzyżowań, wykonaniu zjazdów do posesji, wykonaniu przepustów pod drogą, wymianę oznakowania pionowego i poziomego ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu tj. barier sprężystych i olsztyńskich..

Łączna wartość zadań do realizacji opiewa na kwotę 11 725 021,17 zł w tym otrzymane środki w ramach dofinansowania wynoszą 7 035 011,00 zł natomiast wkład własny Powiatu oraz partycypacja poszczególnych Gmin Powiatu Buskiego  to  4 690 010,17 zł (w tym Gmina Busko-Zdrój - 200 000,00 zł, Gmina Pacanów – 100 000,00 zł, Gmina Tuczępy – 400 000,00 zł). Pozostałe Gminy mają podjąć stosowne uchwały w terminie późniejszym. Przewidywany termin wykonania inwestycji 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.