Oddanie kolejnej inwestycji drogowej na terenie powiatu buskiego
2011-11-21 10:40:38


Przebudowa drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina od km 0+000 do km 8+349  i od km 9+076 do km 16+456 długości 15,729 km


 logo_rpo_2.jpg
        W dniu 09.11.2011 r. Powiat Buski rozpoczął odbiór kolejnej inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina od km 0+000 do km 8+349 i od km 9+076 do km 16+456 długości 15,729 km” zrealizowanej przy finansowym udziale Unii Europejskiej. Jest to kolejna inwestycja zrealizowana przez Powiat Buski ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”Całkowita wartość Projektu wyniosła 14,839 mln PLN w tym dofinansowanie:


- ze środków EFRR:  60% kosztów Projektu


- ze środków Powiatu Buskiego:  40% kosztów Projektu


Wartość robót budowlanych:    14,752 mln PLN


Roboty zrealizowano od 14.06.2010 r. do 29.10.2011 r.


 
 sk1.jpg

Wykonawcą robót było Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie k/Kielc.
  Przebudowa drogi powiatowej  Nr 0030T Skadla-Bronina od km 0+000 do km 8+349 i od km 9+076 do km 16+456 długości 15,729 km obejmowała poszerzenie jezdni do 6,0 m, wzmocnienie konstrukcji nawierzchni poprzez wykonanie nowych nakładek bitumicznych. Wykonano również przebudowę istniejących  zjazdów na drogi boczne, do posesji i na działki rolników oraz kompleksowe odwodnienie drogi (przebudowa przepustów pod koroną drogi, budowa kanalizacji deszczowej, ułożenie urządzeń do odprowadzenia wód opadowych, wykopanie i odtworzenie istniejących rowów z umocnieniem skarp i dna płytami ażurowymi). W celu poprawy bezpieczeństwa  ruchu wybudowano chodnik o  długości 3210 mb, wybudowano 10 szt. zatok autobusowych, wykonano na całej długości nowe oznakowanie poziome i pionowe drogi, ustawiono bariery ochronne. Na całym odcinku drogi pobocza zostały utwardzone kruszywem.  Wykonany został remont mostu w m. Maciejowice.

  Realizacja projektu poprawiła dostępność komunikacyjną, podniosła jakość połączeń wewnątrz regionalnych poprzez poprawę stanu technicznego drogi oraz spowodowała wzrost potencjału gospodarczego w regionie inwestycji poprzez podniesienie jego atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej.

 sk2.jpg


 …dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego…
http://pzd.busko.com.pl//printnews.php?id=12