Nowa inwestycja drogowa na terenie powiatu buskiego dobiega końca...
2011-10-24 14:48:12


Dobiega końca realizacja kolejnej inwestycji Powiatu Buskiego współfinansowanej przez Unię Europejską pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina od km 0+000 do km 8+349 i od km 9+076 do km 16+456 długości 15,729 km”.  


Inwestycja ta jest realizowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013” w cyklu dwuletnim.


skadla_1.jpg 


Wykonawcą robót jest Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie k/Kielc.


Do dnia dzisiejszego wykonano wszystkie zasadnicze roboty ujęte w dokumentacji technicznej: roboty rozbiórkowe, roboty ziemnych, odwodnienie korpusu drogowego, poszerzenie drogi na całej długości. Wykonany został pełny zakres robót nawierzchniowych: wyrównanie nawierzchni masą mineralno-asfaltową, warstwa wiążącą grub. 7 cm z betonu asfaltowego oraz warstwa ścieralna grub. 5 cm z betonu asfaltowego. Na odcinku o dużym spadku podłużnym ułożono warstwę ścieralną z SMA. Wykonano chodniki z kostki brukowej oraz perony przy zatokach autobusowych. Wykonana została kanalizacja deszczowa i roboty wykończeniowe w zakresie umocnienia dna i skarp rowów płytami ażurowymi, ułożenia ścieków do odprowadzenia wód opadowych, przebudowy zjazdów do gospodarstw, na działki rolników i na drogi boczne. Wyremontowano również most w m. Maciejowice.


 W chwili obecnej trwają prace przy nasadzeniu drzew i krzewów oraz oznakowaniu poziomym i pionowym drogi.


skadla_2.jpg


http://pzd.busko.com.pl//printnews.php?id=10