Zobacz

Aktualności:

2020-04-17 13:29:14

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem więcej >>

ROK 2011

W dniach 08.11.2011 r. – do 14.11.2011 r. dokonano odbioru końcowego  inwestycji

pn: ,,Przebudowa dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Buskiego w 2011r.”

Roboty obejmowały:

1)      Przebudowę ul. Grotta w Busku-Zdroju- chodnik prawostronny od km 1+208 do km 1+871 i lewostronny od km 1+657 do km 1+897 o łącznej długości 0,903 km.

2)      Przebudowę ul. Korczyńskiej w Busku-Zdroju od km 0+052 do km 0+616 długości      0,564 km

3)      Przebudowę drogi do stacji PKP w Busku-Zdroju o łącznej długości 0,915 km

4)      Odwodnienie ulicy Waryńskiego w Busku-Zdroju długości 0,378 km

5)      Przebudowę drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż – Skotniki –Radzanów od km 4+649 do km 5+299 długości 0,650 km

6)      Przebudowę drogi powiatowej Nr 0041T Zapusty-Góra- Januszkowie-Niziny- ścieżka rowerowa od km 4+963 do km 6+050 długości 1,087 km

7)      Przebudowę drogi powiatowej Nr 0120T Pacanów-Książnice-Zborówek od km 1+050 do km 2+050 długości 1,0 km

8)      Przebudowę drogi powiatowej Nr 0097T Solec-Zdrój- Zagorzany- Ostrowce od km 0+251 do km 0+850 długości 0,599 km

9)      Przebudowę drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa-Koniecmosty- Stary Korczyn od km 14+068 do km 15+938 długości 1,870 km

10)  Przebudowę drogi powiatowej Nr 0127T Ostrowce-Kawęczyn- Zabłocie- Zamoście od km   2+639 do km 3+889 długości 1,250 km

       11)  Przebudowę drogi powiatowej Nr 0029T Gnojno-Janowice-Balice od km 4+680 do km 5+680 długości 1,0 km

 o łącznej długości 10 216 mb i wartości ponad  3,8 mln  zł.

 Dofinansowanie  na realizację inwestycji uzyskano z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” i budżetu powiatu buskiego.

Wykonawcą robót była firma POLDIM S.A. ul. Kochanowskiego 37A, 33-100 Tarnów.                               

                          Na ul. Grotta w Busku-Zdroju w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego wykonano przebudowę zniszczonego chodnika z masy bitumicznej na chodnik z kostki brukowej, wybudowano nowy chodnik po stronie lewej, przebudowano zjazdy do posesji i na drogi boczne oraz wykonano budowę zatoki autobusowej. Odnowiono oznakowanie pionowe ulicy i ustawiono poręcze ochronne.  W celu poprawy odwodnienia ulicy wykonano renowację istniejących rowów  wraz z umocnieniem skarp płytami ażurowymi

      gro2.jpg

 

Na drodze  do Stacji PKP  wykonano roboty obejmujące  poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. Dokonano rozbiórki  zniszczonych chodników z płyt betonowych Wykonano nowy chodnik z kostki brukowej z ustawieniem obrzeży i krawężników. W celu poprawy odwodnienia ulicy przebudowano przepusty pod  zjazdami. Wykonano również wyrównanie nawierzchni wraz z wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej.

W zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu zostało odnowione oznakowanie pionowe,  oznakowanie poziome jezdni

pkp1.jpg

Na ulicy Waryńskiego  w Busku-Zdroju wykonano  przyłącze kanalizacji deszczowej  celem odwodnienia ulicy.

Na ul. Korczyńskiej wykonano wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej poprzez wyrównanie masą asfaltową i ułożenie warstwy ścieralnej grub. 4 cm, zostały  przebudowane zatoki autobusowe. W celu poprawy odwodnienia ulicy  wykonano odmulenie i pogłębienie istniejących rowów, wykonano ściek, przebudowano istniejące zjazdy na działki i na drogi boczne oraz wyprofilowano pobocza gruntowe. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego  wybudowano chodnik z kostki brukowej, ustawiono nowe  znaki drogowe oraz wykonano oznakowanie poziome jezdni.

  kor1.jpg

 

 Na drodze powiatowej  Nr 0087T Szczaworyż-Skotniki-Radzanów od km 4+649 do km 5+299 dł. 0,650 km wykonano poszerzenie nawierzchni  Na całym odcinku zostało wykonane wyrównanie nawierzchni masą asfaltową oraz  warstwy ścieralnej grub. 4 cm. W celu prawidłowego odwodnienia drogi wykonano renowację rowów, przebudowę przepustu i ścinanie poboczy.

  szcz1.jpg

Na drodze powiatowej  Nr 0041T Zapusty-Góra-Januszkowice-Niziny  od km 4+963 do km 6+050 dł.1,087 km wybudowano ścieżkę rowerową. Ustawiono znaki pionowe oraz wykonano oznakowanie poziome jak również renowację rowów.

zap1.jpg

Na drodze Nr 0120T Pacanów-Książnice-Zborówek na odcinku od km 1+050 do km 3+500 dł. 2,450 km wykonano wyrównanie istniejącej nawierzchni masą asfaltową oraz warstwę ścieralną grub. 4 cm, przebudowano zatoki autobusowe, wykonano ścinkę poboczy, czyszczenie rowów oraz ustawienie znaków drogowych.

pac1.jpg   

 

 Na  drodze powiatowej Nr 0097T Solec Zdrój-Zagorzany-Ostrowce  od km 0+251 do km 0+851 dł. 0,600 km została wykonana nawierzchnia bitumiczna wraz z budową chodnika i parkingu. Na przebudowanym odcinku zostało wymienione oznakowanie pionowe.

sol1.jpg

 

Na  drodze powiatowej Nr 0073T Mozgawa-Koniecmosty-Stary Korczyn od km 14+120 do km 15+820 dł. 1,700 km  wykonano nową nawierzchnię bitumiczną. W celu poprawy bezpieczeństwa  ruchu wybudowano  zatoki autobusowe i ustawiono znaki pionowe oraz wyprofilowano pobocza.

  mozg1.jpg

 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0127T Ostrowce-Kawęczyn-Zabłocie-Zamoście obejmowała odcinek  od km 2+639 do km 4+844,0 dł.2,205 km i polegała  na wykonaniu pełnej konstrukcji nawierzchni z betonu asfaltowego grub. 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego grub. 20 cm i warstwie odsączającej z piasku grubości 20 cm. W zakresie robót wykończeniowych wykonano plantowanie i ścinanie poboczy oraz czyszczenie rowów. Przebudowane  zostały przepusty pod zjazdami i wymienione zostały  pionowe znaki drogowe.

ostr2.jpg

 

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0029T Gnojno-Janowice-Balice na odcinku od km 4+680 do km 6+730 dł. 2,050 km  obejmowała wyrównanie istniejącej nawierzchni masą asfaltową i ułożenie warstwy ścieralnej W celu poprawy odwodnienia drogi zaplanowano wykonanie przepustu pod koroną drogi oraz plantowanie i ścinkę poboczy a także wykonano zjazdy.

 gno1.jpg