Zobacz

Aktualności:

2020-07-01 10:00:15

#GaszynChallenge więcej >>

NPPDL

  Nowa inwestycja drogowa na terenie powiatu buskiego już zrealizowana.

Zrealizowany został projekt pn: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych  na terenie powiatu buskiego”,  który objął przebudowę sześciu odcinków dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego o łącznej długości 9197 m  i wartości 3055763,45 zł  w tym: wartość dotacji państwa 1 527 881,00 zł, udział  powiatu 662 965,56 zł, udział gmin 864 916,89 zł.

    1.„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0087T Szczaworyż – Skotniki - Radzanów z wykonaniem ścieżki rowerowej od km  2+540 do km 4+640  długości  2100 m” na całym odcinku drogi  długości 2100 m i szer. 5,0 m wykonano warstwę wyrównawczą na  istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz ułożono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego grub. 4 cm o powierzchni 10500 m²  z uwagi na liczne zaniżenia  i spękania oraz nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym. Ze względu na potrzeby ruchu lokalnego i pieszego wykonano utwardzenie pobocza z kruszywa kamiennego. Na całej długości planowanego odcinka drogi wykonano ścieżkę rowerową dł. 2100 m i szer.1,50 m. Na styku  istniejącej nawierzchni i poszerzenia ułożono siatkę do zbrojenia nawierzchni w ilości 2100 m. Na całej długości ścieżki ułożono warstwę wyrównawczą oraz warstwę ścieralną  z betonu asfaltowego gr. 4 cm o powierzchni 3150 m². Usunięto 9 szt. drzew i wyremontowano 4 szt. istniejących przepustów wraz  z wykonaniem nowych ścianek czołowych co pozwoliło na usunięcie istniejącego zagrożenia w skrajni drogowej. Dużym zagrożeniem dla ruchu kołowego stanowiły istniejące w złym stanie technicznym zjazdy na drogi boczne. W związku z powyższym wykonano zjazdy wraz z ułożeniem  części przelotowej  przepustów pod zjazdami  z rur betonowych  zbrojonych Ø 50 cm oraz wykonaniem  ścianek czołowych i ułożeniem nawierzchni z kruszywa łamanego i ułożeniem nawierzchni bitumicznej. Przebudowano 3 szt.  skrzyżowań na drogi gminne poprzez ułożenie części przelotowej przepustów Ø 60 cm w ilości 22 m   z wykonaniem 6 szt. ścianek czołowych i ułożeniem podbudowy  z kruszywa łamanego,  oraz wykonaniem nawierzchni bitumicznej w ilości 404 m²; - warstwa wyrównawcza - 30,30 Mg i warstwa ścieralna gr. 4cm  w ilości 404 m². W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu wybudowano zatokę autobusową o długości  50 m  o pow. 114 m² .  Na zatokach został wykonany chodnik  z kostki brukowej kolorowej grubości 6 cm. Pod zatoką wykonano rów kryty z kręgów żelbetowych  Ø 50 cm o łącznej dł. 56 m wraz z wykonaniem ścianek czołowych. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu wymieniono oznakowanie pionowe w  ilości 18 szt. znaków: Znaki ostrzegawcze:  A-7 szt. 3, A-4 szt. 1,  Znaki zakazu: B-20 szt.1 , Znaki informacyjne: D-1 szt. 5, D-15 szt.2, D-43 szt.1, D-42 szt.1, Znaki kierunku  i miejscowości:  E-18a szt. 2,  E-17a szt. 2  oraz ustawiono bariery ochronne  na dł. 112 m. Wykonano także oznakowanie poziome ścieżki rowerowej.  

   2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0029T Gnojno-Janowice Poduszowskie – Balice od km 6+780 do km 7+802, długości 1022 m oraz budowa chodnika od km 7+478 do km 7+800 długości 322 m” obejmowała wykonanie robót przygotowawczych, poszerzenia prawostronnego istniejącej jezdni szer. 5,0 m o  0,50  m na długości  322 m .Istniejąca nawierzchnia bitumiczna z uwagi na liczne zaniżenia  i spękania oraz nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym wymagała wyrównania betonem asfaltowym o zmiennej grubości w ilości 283,65 Mg oraz wykonania warstwy ścieralnej grub. 4 cm o powierzchni 5673 m2.  W m. Balice w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego wykonano chodnik z kostki brukowej  na dł. 274 m o powierzchni  wraz  z wykonaniem zjazdów do posesji. o dł. 48 m. Prawidłowe odwodnienie korpusu drogowego zapewniono  przez właściwe nadanie spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni drogi jak również odmulenie istniejących rowów przydrożnych na dł. 200 m. Do prawidłowego odwodnienia korpusu drogi przyczyniło się również przebudowa 2 szt. istniejących przepustów, wykonanie 3 szt. kratek ściekowych z przyłączami do rowu i umocnienie skarp przy wylocie płytami ażurowymi. Na przedmiotowym odcinku przewidziano remont zjazdów na drogi boczne z ułożeniem nawierzchni bitumicznej. Na istniejących skrzyżowaniach wykonano   korekty łuków poziomych wraz z ułożeniem nawierzchni  bitumicznej i nadaniem normatywnych spadków. Istniejące pobocza gruntowe ścięto i uzupełniono ziemią, natomiast na szer. 0,5 m od krawędzi jezdni utwardzono kruszywem kamiennym. Wykonano  2 szt. przejść dla pieszych oraz linię krawędziową ciągłej P-7b. Ustawienie znaków informacyjnych A-7 w ilości 5 szt. i barierę typu olsztyńskiego w celu zabezpieczenia wyjazdu    z gospodarstwa przy głębokim rowie i przepuście.

        3. „ Przebudowa  ulic w miejscowości Pacanów w ciągu drogi powiatowej Nr 0120T Pacanów-Gace Słupieckie od km 0+200 do km 1+280 długości 1080 m” obejmowała przebudowę ciągu trzech ulic w m. Pacanów; ul. Szkolną, ul. Radziwiłłówka oraz ul. Książnicką w zakresie poszerzenia jezdni do szerokości 5,50 m, budowy jednostronnego chodnika oraz ułożenia nowej nawierzchni bitumicznej. Poszerzenie istniejącej nawierzchni o 0,50 m wykonano na odcinku od km 0+200 do km 0+660. W celu uniknięcia spękań na połączeniu istniejącej nawierzchni oraz dobudowanej przewidziano ułożenie geosiatki szerokości 1,0 m. Z uwagi na występujące w nawierzchni miejsca przełomowe zaplanowano ich likwidację poprzez wymianę całej konstrukcji nawierzchni wraz z podbudową w technologii jak na poszerzeniu nawierzchni.  W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego na odcinku od km 0+310 do km 0+660 zaprojektowano budowę prawostronnego chodnika z kostki brukowej szerokości 1,50 m oddzielonego od krawędzi jezdni pasem zieleni zmiennej szerokości od  0,50 do 1,50 m. Kostka brukowa na chodniku grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej , natomiast na zjazdach gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego. Na całej długości ulic  wykonano warstwę  wyrównawczą o zmiennej grubości 2-3 cm  na istniejącej nawierzchni bitumicznej, poszerzeniu oraz zjazdach na drogi boczne w ilości 422,481 Mg  i wykonano warstwy  ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4cm  o powierzchni 5834,75m². W celu prawidłowego odwodnienia ulic przedłużeno istniejący przepust pod koroną drogi z rur żelbetowych średnicy 60 cm wraz z wykonaniem ścianek czołowych, odmulono istniejący przepust  o dł. 7,0 m,  wykonano studzienki  ściekowe oraz ułożono ściek korytkowy a także wykonano odmulenie istniejących rowów. Istniejące pobocza o nienormatywnych spadkach ścięto i wyrównano  oraz na szerokości  0,5 m utwardzono pobocza kruszywem kamiennym. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu wykonano wymianę oznakowania pionowego w ilości 7 szt. znaków: Znaki ostrzegawcze:  A-7 szt 3, znaki informacyjne : D-15 szt 1, D-42 szt.1 oraz znaki  miejscowości  E-17a szt 1, i E-18a szt 1. Ponadto przewidziano wykonanie oznakowania poziomego w postaci linii przystankowej P-17.

        4.Przebudowa drogi powiatowej Nr 0103T Stopnica-Solec–Zdrój-Zielonki od km 8+480 do km 8+817 wraz z przebudową chodnika, skrzyżowania oraz budową zatok autobusowych” obejmuje odcinek ul. 1 Maja i ul. Krakowskiej w m. Solec Zdrój wraz ze  skrzyżowaniem drogi powiatowej Nr 0103 (ul.1 Maja       i ul. Krakowska) z drogą powiatową Nr 0097T  Solec Zdrój-Zagorzany-Ostrowce (ul. 1 Maja i ul. Sienkiewicza). Istniejąca nawierzchnia bitumiczna na skrzyżowaniu  w/w dróg szerokości 6,0-7,15 m z uwagi na nierówności         w profilu podłużnym i poprzecznym wymagała sfrezowania na głęb. 5 cm i wykonania warstwy profilowej            z betonu asfaltowego 50 kg/m2 oraz warstwy ścieralnej grub. 4 cm. Skrzyżowania z drogami bocznymi: ul. Żeromskiego i ul. Szkolną wymagały korekty łuków poziomych wraz z ułożeniem nowej nawierzchni bitumicznej. Istniejące chodniki lewostronne są w dobrym stanie technicznym, natomiast po stronie prawej z uwagi na nierówności w niwelecie wymagały przebudowy na dł. 460 m. Powierzchnia chodników z kostki do przebudowy –szer. 1,5 m na odcinku od km 8+486 do km 8+516  i 2,0 m na odcinku od km 8+521 do km 8+785. W obrębie skrzyżowania szerokość chodników zmienna od 2,0 do 4,5 m. Istniejące zjazdy do posesji z kostki przebudowano. Długość zjazdów -104 m, powierzchnia 411,5 m2. Ułożenie nowego chodnika z kostki  na wysokości zatok autobusowych oraz w miejscach urządzenia przejść dla pieszych o powierzchni 225 m2. Na istniejących  przystankach komunikacyjnych przy ul. Krakowskiej założono wykonanie 2 zatok autobusowych od km 8+872 do km 8+948 strona lewa i od km 8+972 do km 9+028 strona prawa. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu wykonano przejścia dla pieszych w ul. 1 Maja oraz przesunięto istniejących przejść w obrębie skrzyżowania w ul. Sienkiewicza i 1 Maja – 3 szt. Ponadto  zostanie wykonane oznakowanie poziome skrzyżowania poprzez wymalowanie linii segregacyjnych. Łączna powierzchnia oznakowania poziomego wynosi 216,33 m2.  Odległości między przejściami w obrębie skrzyżowania zostaną wygrodzone ogrodzeniem łańcuchowym U-12b o łącznej długości 37 m. Dla zwiększenia bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych przed szkołą (ul. 1 Maja) ustawiono znak D-6 (obustronnego) ze światłem ostrzegawczym na wysięgniku, zasilanego                z własnego  zasilania hybrydowego (z panelami solarnymi i turbiną wiatrową). Oznakowanie pionowe na w/w odcinku drogi zostało w części wymienione i w części wykonane nowe w ilości 26 szt w tym: znaki ostrzegawcze A-7- szt. 1, znaki zakazu B-20 szt. 2, znaki informacyjne D-6 szt. 12, tablica D-6 + T-27 szt. 2, D-1 szt. 3, T-6 szt. 3, D-15 szt. 3.

 

  5. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica-Gorysławice na odcinku przez m. Wolica od km 0+000 do km 1+718 związana z budową ścieżki rowerowej długości 1644 mb” zakłada budowę ścieżki rowerowej o szerokości 1,50 m po prawej stronie drogi długości 1644 m oraz ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej na nawierzchni istniejącej długości 1,718 km. W celu uniknięcia spękań na połączeniu istniejącej nawierzchni oraz dobudowanej ścieżki rowerowej, ułożono geosiatki szerokości 1,0 m na dł. 1644 m. Na istniejącej nawierzchni, która posiada odkształcenia zarówno w profilu podłużnym jak i poprzecznym założono jak na ścieżce rowerowej wykonanie w-wy wyrównawczej (2-3 cm) oraz warstwę ścieralną grub. 4 cm.  Łączna ilość warstwy wyrównawczej – 691,9 Mg i warstwy ścieralnej – 10 315,00 m2. Istniejące zjazdy do posesji o nawierzchni utwardzonej zostaną rozebrane na długości poszerzenia nawierzchni pod ścieżkę rowerową. Zostały także przebudowane zjazdy na drogi boczne w ilości 2 szt.  o dł. 13,0 m.  W celu poprawy odwodnienia drogi przebudowano  przepust pod koroną drogi średnicy 100 cm długości 8,0 m wraz z dobudową ścianek czołowych. Istniejący przepust z rur żelbetowych o średnicy 60 cm długości 8 mb został  odmulony i przedłużony z wykonaniem ścianek czołowych. Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu wykonano  oznakowanie pionowe w ilości 15 szt: znaki ostrzegawcze A-7 szt. 2, A-6b szt. 1, A-6c szt. 2, A-4 z tabliczką T-2 szt. 1, A-3 z tabliczką T-2 szt. 1, znaki  nakazu C-13 szt. 2     i C-13a szt. 2 oraz 2 szt. znaków informacyjnych D-42 i D-43. Ponadto ustawiono bariery ochronne typu olsztyńskiego na dł. 40,0.m w miejscu głębokiego rowu oraz wykonano oznakowanie poziome – linia krawędziowa ciągła i przerywana.

  6. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0037T Szydłów-Tuczępy-Pieczonogi w  miejscowości Podlesie od km 4+325 do km 6+725, i od km 6+885 do km 7+425 długości 2940 m” obejmuje wykonanie  na całym odcinku drogi na długości i  szer. 5,25-5,50 m  wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej betonem asfaltowym o zmiennej grubości oraz ułożono warstwę ścieralną z betonu asfaltowego gr. 4 cm. Na istniejących skrzyżowaniach z drogami gminnymi wykonano korektę łuków poziomych wraz z ułożeniem nawierzchni bitumicznej.  Istniejące przepusty pod zjazdami na drogi boczne  o śr. 50 cm zostały Duże zagrożenie dla ruchu kołowego stanowiły również istniejące w złym stanie technicznym zjazdy do gospodarstw i na działki rolników. W związku  powyższym wykonano 125 szt. zjazdów  o dł. 600 m wraz z ułożeniem  części przelotowej  przepustów pod zjazdami  z rur betonowych  zbrojonych Ø 50 cm oraz wykonaniem  240 szt. ścianek czołowych   i ułożeniem nawierzchni z kruszywa łamanego  grubości 10 cm  w ilości 1125 m². W celu prawidłowego odwodnienia drogi   i likwidacji zastoisk wodnych wykonano odmulenie istniejących rowów na długości 4000 m oraz  przebudowę istniejącego przepustu z rur żelbetowych o średnicy 80 cm długości 10 m wraz z budową ścianek czołowych oraz odmulenie przepustu ramowego. Ze względu na potrzeby ruchu lokalnego i pieszego na odcinku drogi  uzupełnienie i ścięto pobocza oraz utwardzono ich kruszywem kamiennym na szer. 0,50 m  Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu wykonano wymianę oznakowania pionowego w ilości 4 szt. znaków ostrzegawczych  A-7 szt. 4 oraz ustawienie barier ochronnych Sp-09 na dł. 48 m na istniejących przepustach 

 

 

 ROK 2011
ROK 2012
ROK 2014
ROK 2009
ROK 2010