Zobacz

Aktualności:

2020-07-01 10:00:15

#GaszynChallenge więcej >>

WND-RPSW.03.02.00- 26-106/08

 Przebudowa drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina

od km 0+000 do km 8+349 i od km 9+076 do km 16+456 długości 15,729 km”

 W dniu 14.06.2010 r. Powiat Buski rozpoczął dwuletnią realizację inwestycji drogowej pn.:Przebudowa drogi powiatowej Nr 0030T Skadla-Bronina od km 0+000 do km 8+349 i od km 9+076 do km 16+456 długości 15,729 km”

Jest to kolejna inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”  raz środków własnych Powiatu Buskiego.

             Całkowita wartość Projektu wynosi 15 028 966,20 , w tym dofinansowanie               ze środków EFRR:  9 017 379,72 zł (60% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu),  ze środków Powiatu Buskiego:  6 011 586,48 zł (40%)

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca robót budowlanych: Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT” Sp. z o.o. Górki Szczukowskie k/Kielc.

Przebudowa drogi powiatowej  Nr 0030T Skadla-Bronina długości 15,729 km zakłada dostosowanie drogi do klasy Z – droga zbiorcza oraz podniesienie jej nośności. Projektuje się poszerzenie nawierzchni do 6,0 m  i łuków poziomych do szerokości normatywnych. Zostanie wykonanie profilowanie nawierzchni drogi oraz jej wzmocnienie poprzez ułożenie warstwy wiążącej grubości 7 cm, warstwy ścieralnej grubości 5 cm z masy asfaltowej oraz warstwy ścieralnej z SMA grub. 4 cm.  Pobocza zostaną utwardzone kruszywem na szer. 0,75 m.           Z uwagi na poprawę bezpieczeństwa ruchu projektuje się budowę chodnika w m. Widuchowa i Raczyce o łącznej długości 3 150 mb oraz oznakowanie pionowe i poziome drogi jak również ustawienie barier sprężystych na długości 2 404 m. Przy istniejących przystankach autobusowych zaplanowano budowę lub przebudowę 7 szt. zatok autobusowych. Z uwagi na zły stan odwodnienia drogi projektuje się przebudowę 22 szt. przepustów pod koroną drogi, odtworzenie istniejących i wykopanie rowów oraz przebudowę zjazdów na drogi boczne, do posesji i na działki rolników. Przewidziano również remont mostu na rzece Wschodniej w m. Maciejowice.

Z uwagi na konieczność ochrony wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków, zaplanowano roboty dodatkowe:

- wykonanie szczelnej kanalizacji deszczowej wyposażonej w urządzenia oczyszczające, która odprowadzi wody opadowe i roztopowe do odbiornika (teren strefy ochrony pośredniej ujęcia wody w Widuchowej)

- uszczelnienie rowów przydrożnych na odcinkach drogi przylegających do obszaru cennego przyrodniczo Dolina Wschodniej

- przystosowanie istniejących przepustów do pełnienia funkcji przejść dla małych zwierząt/płazów

Projektowana do przebudowy droga przebiega przez teren gmin: Busko-Zdrój i Gnojno i po zakończeniu stanowić będzie nowoczesną trasę komunikacyjną łącząc drogę krajową Nr 73  Wiśniówka-Kielce-Tarnów z drogą wojewódzką Nr 765 Chmielnik-Staszów-Osiek.