Zobacz

Aktualności:

2020-07-01 10:00:15

#GaszynChallenge więcej >>

WND-RPSW.03.02.00- 26-105/08

 "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0130T (15245) Grotniki Małe- Oblekoń- Rataje od km 0+000 do km 18+475”

     W dniu 15.11.2010 r. Powiat Buski oddał do użytku nowo przebudowaną drogę powiatową Nr 0130T Grotniki Małe-Oblekoń-Rataje długości 18,475 km. Przebudowa drogi finansowana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013”  raz środków własnych Powiatu Buskiego.

    gro_rat1.jpggro_rat2.jpg

Całkowita wartość Projektu wyniosła 14 915 401,42 zł, w tym dofinansowanie:

ze środków EFRR:  8 949 240,85 zł,  ze środków Powiatu Buskiego:  5 966 160,57zł, Wartość robót budowlanych wyniosła 14 836 316,14 zł. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Fart” Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.replica watches breitling replica watches rolex replica watches rolex replica watches
Zakres przebudowy drogi obejmował dostosowanie drogi do klasy Z – droga zbiorcza oraz podniesienie jej nośności. Wykonano poszerzenie nawierzchni do 6,0m. Wzmocniono istniejącą konstrukcję nawierzchni poprzez ułożenie warstwy wiążącej grubości 4 lub 7 cm oraz warstwy ścieralnej grubości 5 cm z masy asfaltowej Pobocza zostały utwardzone kruszywem na szerokości 0,75 m. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego i kołowego w m. Brzostków wybudowano chodnik o długości 134 mb i szerokości 1,5 m oraz wymieniono oznakowanie pionowe drogi. Wykonano również oznakowanie  poziome drogi i ustawiono bariery sprężyste. Przy istniejących przystankach autobusowych wybudowano 22 szt zatok autobusowych. Z uwagi na zły stan odwodnienia drogi przebudowane zostały przepusty pod koroną drogi. Rowy zostały częściowo odtworzone i częściowo wykopane, przebudowane zostały zjazdy na drogi boczne, do posesji i na działki rolników
    Zrealizowana  inwestycja, zlokalizowana  wzdłuż rzeki Wisły, wpłynie na rozwój regionu powiatu buskiego, poprawi bezpieczeństwo podróżnych oraz mieszkańców gmin jak również umożliwi prowadzenie akcji w  wypadku wystąpienia powodzi.