Zobacz

Aktualności:

2020-07-01 10:00:15

#GaszynChallenge więcej >>

Akcja zima


ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BUSKIEGO

1. Zasady prowadzenia robót zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019/2020

1.1. Wstęp.

Całość prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na obszarze działania Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju jest prowadzona przez dwa Obwody Drogowe: Obwód Drogowy Nr 1 w Busku-Zdroju i Obwód Drogowy Nr 2 w Stopnicy. Obwody te utrzymują odcinki dróg przebiegające przez gminy: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Wiślica (O.D. Nr 1 w Busku-Zdroju), Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy (O.D. Nr 2 w Stopnicy).

1.2. Standardy zimowego utrzymania dróg.

Prace zimowego utrzymania na drogach powiatowych zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju prowadzone są według trzech standardów zimowego utrzymania dróg opracowanych przez PZD w Busku-Zdroju, a zatwierdzonych przez Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju Uchwałą Nr 5/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. Opis stanu utrzymania dróg w poszczególnych standardach i dopuszczalne odstępstwa, podane zostały w tabeli.1 Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju w bieżącym sezonie zimowym utrzymuje 624,529 km dróg powiatowych

 Tabela 1. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach

 Lp.

Standard

Opis utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardów

po ustaniu opadów śniegu

od stwierdzenia występowania zjawisk

1

2

3

4

5

1

1

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na odcinkach na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- luźny                   - 8 godz

- zajeżdżony           - występuje

- języki śnieżne       - występują

- zaspy                  - 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź            - 8 godz.

- pośniegowa      - 10 godz.

- lodowica           - 8 godz.

2

2

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu                    z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- luźny                   - 16 godz

- zajeżdżony           - występuje

- nabój  śnieżny      - występuje

- zaspy                - występują   do 24 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź           - 8 godz.

- pośniegowa

 

3

3

Jezdnia zaśnieżona prowadzi, się odśnieżanie interwencyjne w zależności od potrzeb.

Jezdnia posypana w miejscach wyznaczonych przez Zarząd Dróg.

- luźny                - występuje

- zajeżdżony        - występuje

- nabój  śnieżny   - występuje

- zaspy              - występują do 48  godz.

 

W miejscach wyznaczonych:

- -wszystkie rodzaje śliskości po   odśnieżaniu              - 2 godz.

1.3. Plan zimowego utrzymania dróg.
Prace przy zimowym utrzymaniu dróg prowadzone w oparciu o opracowany przez PZD w Busku-Zdroju plan zimowego utrzymania dróg na sezon 2019/2020 i plany operacyjne opracowane przez poszczególne Obwody Drogowe( m.in. odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej).

1.4. Ochrona bierna, osłona meteorologiczna dróg.
Dla prawidłowego prowadzenia prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg niezbędne jest posiadanie wiarygodnej informacji o przewidywanych zmianach warunków atmosferycznych. Informacje te zawierają prognozy pogody opracowywane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Na odcinkach dróg najbardziej narażonych na powstawanie gołoledzi ustawione są znaki ostrzegawcze.

1.5. Sprzęt do odśnieżania dróg i zwalczania śliskości zimowej.
Do odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej w zakresie określonym w standardach przygotowano niezbędne ilości pługów, piaskarek ,równiarek i ładowarek. Sprzęt jest zatrudniony na podstawie umów wynajmu zawartych z oferentami wyłonionymi z przeprowadzonych przetargów w PZD w Busku-Zdroju.

Przydzielony sprzęt: Obwód Drogowy Nr 1 w Busku-Zdroju - 9 jednostek sprzętowych (5 pługopiaskarek, 2 pługi ciężkie, 1 ładowarka, 1 równiarka),  Obwód Drogowy Nr 2 w Stopnicy - 8 jednostek sprzętowych (4 pługopiaskarki, 2 pługi ciężkie, 1 ładowarka czołowa, 1 równiarka).

1.6. Materiały do zwalczania śliskości zimowej.
Zwalczanie śliskości zimowej prowadzone jest przy użyciu środków chemicznych tj. soli drogowej oraz mieszanki piaskowo-solnej.

1.7. Dyżury zimowego utrzymania dróg.
Z chwilą rozpoczęcia prac przy zimowym utrzymaniu dróg w siedzibach Obwodów Drogowych i Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju wprowadzana jest praca przy zimowym utrzymaniu dróg personelu technicznego przy nadzorowaniu i koordynowaniu prac oraz obsłudze informacyjnej. Zakres tej pracy uzależniony jest od lokalnych potrzeb, warunków atmosferycznych, a zwłaszcza stanu przejezdności dróg. Utrzymywana jest całodobowa praca przy zimowym utrzymaniu dróg, a jej godziny w zależności od sytuacji na drogach mogą uleć zmianie. Dyżurni koordynują pracę, zbierają i w zależności od potrzeb przekazują meldunki do mediów i instytucji współpracujących (urzędy wojewódzkie, komendy wojewódzkie policji) komunikaty o warunkach na drogach. Częstotliwość przekazywania tych komunikatów w ciągu doby zależy od sytuacji.

Informacji o przejezdności dróg powiatowych na obszarze powiatu buskiego udziela dyżurny Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju pod numerami telefonów: 41 370-16-46, 41 370-16-47, 41 378-46-06.

WYKAZ TELEFONÓW PZD BUSKU - ZDROJU I OBWODÓW DROGOWYCH
1. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W BUSKU-ZDROJU
SIEDZIBA: Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, tel. 41 370-16-46, 41 370-16-47, 41 378-46-06
2. Obwód Nr 1 w BUSKU ZDROJU - tel. 41 370-16-46, fax 41 378 46 39, kom. 600 895 675
3. Obwód Nr 2 w STOPNICY - tel. 41 377-90-66, fax 41 377-94-70, kom. 600 895 676

Załączone pliki
st_III_zam.pdfZima- Zestawienie drogi zamiejskie standard III (346.602 KB)
Opis: Wykaz zima- Zestawienie drogi zamiejskie III
st_II_zam.pdfZima- Zestawienie drogi zamiejskie standard II (276.598 KB)
Opis: Zima- Zestawienie drogi zamiejskie standard II
zestawienie_miasto_2019.pdfZima- Zestawienie ulice miejskie (142.325 KB)