Zobacz

Aktualności:

2020-07-01 10:00:15

#GaszynChallenge więcej >>

Sieć dróg

Aktualny wykaz dróg na terenie powiatu buskiego, będących zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Drów w Busku-Zdroju.

Stan na dzień 01.01.2017.

    http://pzd.busko.com.pl/upload/wykaz_drog_powiatowych01012017.pdf

 


 

  Drogi zaliczone do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego

Na podstawie art. 6a ust 2 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  (Dz. U. Nr 19 poz.115 z 2007r.) zaliczenie drogi następuje w drodze uchwały rady powiatu w porozumieniu z zarządem województwa, po zasięgnięciu  opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin,  na obszarze których przebiega droga, oraz zarządów sąsiednich powiatów, a w miastach na prawach powiatu - opinii prezydentów miast. 

W związku z powyższym Rada Powiatu w Busku-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XXI/205/2012  z dnia 28 września 2012 r., w sprawie w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego. 

Przebieg  dróg powiatowych

Na podstawie art. 12  pkt. 11 i art. 44 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142,poz.1592 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6a ust.3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 19 poz.115  z późniejszymi zmianami) ustalenie przebiegu dróg  następuje w drodze uchwały Rady  Powiatu po zasięgnięciu  opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin, na obszarze których przebiega droga.

Czyniąc zadość wymaganiom Zarząd Powiatu zwrócił się o uzyskanie opinii o której mowa wyżej do wszystkich gmin Powiatu Buskiego na obszarze których przebiegają drogi powiatowe. W odpowiedzi uzyskano pozytywne opinie przebiegu dróg powiatowych   na terenie  Gmin: Busko-Zdrój, Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica. 

 W związku z powyższym Rada Powiatu w Busku-Zdroju podjęła Uchwałę nr XXI/205/2012 z dnia 28 września 2012 w której określiła przebieg dróg powiatowych na terenie naszego powiatu.

Pełny wykaz i przebieg dróg powiatowych wraz z normującym aktem prawnym opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego znajduje się w poniższym załączniku.
Załączone pliki
mapa_przebiegu_drog_powiatowych01012017.zipMapa przebiegu dróg powiatowych stan na 01.01.2017r (32659.285 KB)
wykaz_drog_powiatowych01012017.pdfWykaz dróg na terenie powiatu buskiego (113.825 KB)