Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 261.7.PN.2015 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyniec-Kotki-Janina od km 0+020 do km 1+170, dł. 1150 mb.

Wynik postepowania:

Busko-Zdrój, dnia 08.05.2015

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z poźn. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

 

Zamawiający:   Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 261.7.PN.2015

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0059T Zwierzyniec-Kotki-Janina od km 0+020 do km 1+170, dł. 1150 mb.”

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z poźn. zm.).

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 30.04.2015 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

Została wybrana oferta oznaczona nr 5 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART’’ Sp. z o. o.

ul. Ściegiennego 268a, 25 – 116 Kielce

Dane oferty:

1) Cena brutto 199 625,54

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium: cena (80%), okres rękojmi (20%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

80% cena

Liczba punktów

w kryterium

20% okres rękojmi

Łączna liczba punktów w kryterium: cena(80%), okres rękojmi (20%)

1

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

75,16

20,00

95,16

2

„DROGOMEX” Sp. z o. o. ul. Stefana Bryły 4, 05-800 Pruszków

57,95

20,00

77,95

3

Lider Konsorcjum –Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o. o.  DYLMEX INWESTYCJE Sp. k. ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

Partner konsorcjum – Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

79,43

20,00

99,43

4

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce

65,62

20,00

85,62

5

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „FART’’ Sp. z o. o. ul. Ściegiennego 268a, 25 – 116 Kielce

80,00

20,00

100,00

6

STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

62,95

20,00

82,95

7

TRAKT S.A.  Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc

59,18

20,00

79,18

8

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla

ul. 17-go Stycznia 11, 27-200 Starachowice

74,15

20,00

94,15

9

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.

ul. Rakowska 40, 28 – 200 Staszów  

76,14

20,00

96,14

 

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 727
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2015-04-15 13:25:09
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2015-04-15 13:39:05
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu