Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 261.6.PN.2015 - Remont cząstkowy nawierzchni na drogach powiatowych PZD w Busku - Zdroju w roku 2015

Wynik postepowania:

Busko-Zdrój, dnia 24.04.2015

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z poźn. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

 

Zamawiający:   Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 261.6.PN.2015

Nazwa zadania:Remont cząstkowy nawierzchni na drogach powiatowych PZD w Busku - Zdroju w roku 2015

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z poźn. zm.).

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.04.2015 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

Została wybrana oferta oznaczona nr 1 złożona przez:

Anna Kwiatkowska KWIAT-KOP Budownictwo Roboty Ziemne

ul. C.K. Norwida 2, 28-100 Busko-Zdrój

Dane oferty:

1) Cena brutto 96 210,11 zł

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

1

Anna Kwiatkowska KWIAT-KOP Budownictwo Roboty Ziemne

ul. C.K. Norwida 2, 28-100 Busko-Zdrój     

100,00

2

Usługi Koparko – Ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski

Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn

89,65

3

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

81,17

 

 

 

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 641
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2015-03-27 13:02:30
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2015-03-27 13:24:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu