Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 261.4.PN.2015 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko - Zdrój - Łagiewniki - Elżbiecin od km 1+965 do km 2+765, długości 800 m

Wynik postepowania:

Busko-Zdrój, dnia 27.04.2015

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z poźn. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

 

Zamawiający:   Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 261.4.PN.2015

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0057T Busko - Zdrój - Łagiewniki - Elżbiecin od km 1+965 do km 2+765, długości 800 m”

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z poźn. zm.).

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 08.04.2015 r. godz. 10.30 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

Została wybrana oferta oznaczona nr 6 złożona przez:

Skanska S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Dane oferty:

1) Cena brutto 159 251,77

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium: cena (80%), okres rękojmi (20%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

80% cena

Liczba punktów

w kryterium

20% okres rękojmi

Łączna liczba punktów w kryterium: cena(80%), okres rękojmi (20%)

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Karol Cieśla Chybice 77, 22-225 Pawłów

70,02

20,00

90,02

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.

ul. Rakowska 40, 28 – 200 Staszów

66,90

20,00

86,90

3

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „ FART’’ Sp. z o. o. ul. Ściegiennego 268a, 25 – 116 Kielce

75,92

20,00

95,92

4

STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

61,66

20,00

81,66

5

TRAKT S.A.  Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc

66,48

20,00

86,48

6

Skanska S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

80,00

20,00

100,00

7

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

71,40

20,00

91,40

8

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

75,09

20,00

95,09

9

Lider konsorcjum – PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik

Partner konsorcjum – PBI WMB Sp. z o. o. ul. Błonie 8,

27-600 Sandomierz    

Partner konsorcjum – PBI Sprzęt Sp. z o.o.

ul. Błonie 8, 27 – 600 Sandomierz  

60,25

20,00

80,25

 

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 679
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2015-03-24 11:13:33
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2015-03-24 11:22:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu