Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 261.3.PN.2015 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa-Koniecmosty-Stary Korczyn od km 12+713 do km 14+068, długości 1355 m

Wynik postepowania:

Busko-Zdrój, dnia 27.04.2015

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z poźn. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

 

Zamawiający:   Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 261.3.PN.2015

Nazwa zadania: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa-Koniecmosty-Stary Korczyn od km 12+713 do km 14+068, długości 1355 m”

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z poźn. zm.).

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 08.04.2015 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

Została wybrana oferta oznaczona nr 10 złożona przez:

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX”

Tomasz Dyl ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

Dane oferty:

1) Cena brutto 258 086,75

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium: cena (80%), okres rękojmi (20%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

80% cena

Liczba punktów

w kryterium

20% okres rękojmi

Łączna liczba punktów w kryterium: cena(80%), okres rękojmi (20%)

1

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS”  Henryk Wojda ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

67,55

20,00

87,55

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Karol Cieśla Chybice 77, 22-225 Pawłów

72,71

20,00

92,71

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o.

ul. Rakowska 40, 28 – 200 Staszów

70,90

20,00

90,90

4

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „ FART’’ Sp. z o. o.  ul. Ściegiennego 268a, 25 – 116 Kielce

79,95

20,00

99,95

5

STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

63,41

20,00

83,41

6

TRAKT S.A.  Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc

69,88

20,00

89,88

7

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

71,75

20,00

91,75

8

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.

ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce

69,16

20,00

89,16

9

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

68,45

20,00

88,45

10

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

80,00

20,00

100,00

11

Lider konsorcjum – PBI Infrastruktura S.A.

ul. Kolejowa 10 E, 23-200 Kraśnik

Partner konsorcjum – PBI WMB Sp. z o. o. ul. Błonie 8,

27-600 Sandomierz    

Partner konsorcjum – PBI Sprzęt Sp. z o.o.

ul. Błonie 8, 27 – 600 Sandomierz

62,36

20,00

82,36

 

 

 

    Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 681
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2015-03-24 09:16:27
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2015-03-24 09:22:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu