Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 261.2.PN.2015 - „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego” w ramach „ Narodowego Programu Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

Wynik postepowania:

Busko-Zdrój, dnia 17.03.2015

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z poźn. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

 

Zamawiający:   Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 261.2.PN.2015

Nazwa zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego” w ramach „ Narodowego Programu Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z poźn. zm.).

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 02.03.2015 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

Została wybrana oferta oznaczona nr 6 złożona przez:

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

Dane oferty:

1) Cena brutto 2 693 888,74

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium: cena (80%), okres rękojmi (20%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

80% cena

Liczba punktów

w kryterium

20% okres rękojmi

Łączna liczba punktów w kryterium: cena(80%), okres rękojmi (20%)

1

Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Sp. z o. o.  ul. Przęsłowa 2a, 25-670 Kielce

77,31

20,00

97,31

2

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów

Sp. z o. o. ul. Rakowska 40, 28 – 200 Staszów

71,99

20,00

91,99

3

TRAKT S.A.  Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc

71,27

20,00

91,27

4

Lider konsorcjum – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów S.A. ul. Białobrzeska 159, 37 – 110 Żołynia

Partner konsorcjum – PBI WMB Sp. z o. o. ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz    

Partner konsorcjum – PBI Sprzęt Sp. z o.o.

ul. Błonie 8, 27 – 600 Sandomierz

67,43

20,00

87,43

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

68,28

20,00

88,28

6

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Artur Piwowar Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

80,00

20,00

100,00

7

STRABAG Sp. z o. o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

65,36

20,00

85,36

8

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „ FART’’

Sp. z o. o.  ul. Ściegiennego 268a, 25 – 116 Kielce

78,92

20,00

98,92

9

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

67,38

20,00

87,38

 

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1088
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2015-02-12 12:31:38
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2015-02-12 14:17:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu