Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 261.1.PN.2015 - Dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Busku- Zdroju w roku 2015

Wynik postepowania:

Busko-Zdrój, dnia 10.02.2015

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z poźn. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

 

Zamawiający:   Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 261.1.PN.2015

Nazwa zadania:Dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Busku- Zdroju w roku 2015

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z poźn. zm.).

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 27.01.2015 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

Część I – Dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Busku- Zdroju i Obwodu Drogowego w Busku- Zdroju w roku 2015:

Została wybrana oferta oznaczona nr 3 złożona przez:

„Haraboss” L. Wach, D. Michalski, S. Michalski

Spółka jawna, Mikułowice 283, 28-100 Busko-Zdrój

Dane oferty:

1) Cena brutto 64 204,20 zł

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%) - 100.

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

3

„Haraboss” L. Wach, D. Michalski, S. Michalski

Spółka jawna, Mikułowice 283, 28-100 Busko-Zdrój

100,00

 

Część II - Dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego będących w użytkowaniu Obwodu Drogowego w Stopnicy w roku 2015:

Została wybrana oferta oznaczona nr 3 złożona przez:

Partnerska Stacja Paliw Moya MIRAGE s.c.

Konary 43, 28-130 Stopnica

Dane oferty:

1) Cena brutto 30 912,00 zł

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

1

F.H.U. „SPECTANK” E. Jewiarz, J. Kowalik, M. Janicki S.J.

ul. Dr Piotrowskiego 25, 28-130 Stopnica

99,08

3

Partnerska Stacja Paliw Moya MIRAGE s.c. 

Konary 43, 28-130 Stopnica

100,00

 

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 546
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2015-01-19 11:13:47
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2015-01-19 11:26:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu