Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 261.22.PN.2014 - Zakup soli drogowej wraz z dostawą do poszczególnych Obwodów Drogowych ,Obwodu Drogowego Nr 1 w Busku- Zdroju i Nr 2 w Stopnicy

Wynik postepowania:

Busko-Zdrój, dnia 31.10.2014

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z poźn. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

 

Zamawiający:   Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 261.22.PN.2014

Nazwa zadania:Zakup soli drogowej wraz z dostawą do poszczególnych Obwodów Drogowych ,Obwodu Drogowego Nr 1 w Busku- Zdroju i Nr 2 w Stopnicy

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z poźn. zm.).

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 27.10.2014 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

Została wybrana oferta oznaczona nr 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „GER-POL” S.J.

A. Będkowski, J. Będkowska ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice

Dane oferty:

1) Cena brutto 112 766,40 zł

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „GER-POL” S.J. A. Będkowski, J. Będkowska ul. Toszecka 101, 44-100 Gliwice

100,00

2

OLAN Południe Sp. z o. o.

ul. Szkolna 6, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

98,45

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 631
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2014-10-17 13:43:51
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2014-10-17 13:47:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu