Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 261.21.PN.2014 - Przebudowa drogi powiatowej nr 0063T Kameduły - Las Winiarski - Wełecz od km 3+370 do km 4+370

Wynik postepowania:

Busko-Zdrój, dnia 31.10.2014

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z poźn. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

 

Zamawiający:   Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 261.21.PN.2014

Nazwa zadania:Przebudowa drogi powiatowej nr 0063T Kameduły - Las Winiarski - Wełecz od km 3+370 do km 4+370

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z poźn. zm.).

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 29.10.2014 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

Została wybrana oferta oznaczona nr 2 złożona przez:

Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa „DYLMEX”

Tomasz Dyl ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

Dane oferty:

1) Cena brutto 187 889,39 zł

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

1

Przedsiębiorstwo Drogowe „WOJTRANS” Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów    

81,89

2

Firma Transportowo – Budowlano – Drogowa „DYLMEX”

Tomasz Dyl ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

100,00

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 638
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2014-10-14 14:18:27
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2014-10-14 14:25:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu