Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 261.20.PN.2014 - Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego w sezonie zimowym 2014/2015

Wynik postepowania:

Busko-Zdrój, dnia 22.10.2014

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z poźn. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

 

Zamawiający:   Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 261.20.PN.2014

Nazwa zadania:Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego w sezonie  zimowym 2014/2015

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z poźn. zm.).

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.10.2014 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

Część I - Obwód Drogowy w Busku –Zdroju - Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego w sezonie  zimowym 2014/2015

Została wybrana oferta oznaczona nr 4 złożona przez:

Lider konsorcjum – Firma Handlowo – Transportowo – Usługowa WIESŁAW

Wiesław Głąb Bosowice 18, 28-142 Tuczępy

Partner konsorcjum – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALFA”

Marzec sp. j. ul. Dmowskiego 36, 28-100 Busko - Zdrój     

Partner konsorcjum – Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe POL-MAR

Mariola Sagan Owczary ul. Długa 98, 28-100 Busko-Zdrój

Dane oferty:

1) Cena brutto 283 500,00 zł

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

1

Piaskownia Bełk – Kwasków Usługi Transportowe Jerzy Janiga

Bełk 90, 28-313 Imielno  

64,50

3

Anna Kwiatkowska Kwiat-Kop Budownictwo Roboty Ziemne

Ul. C.K. Norwida 2, 28-100 Busko-Zdrój

58,99

4

Lider konsorcjum – Firma Handlowo – Transportowo – Usługowa WIESŁAW Wiesław Głąb Bosowice 18, 28-142 Tuczępy

Partner konsorcjum – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALFA”

Marzec sp. j. ul. Dmowskiego 36, 28-100 Busko - Zdrój      

Partner konsorcjum – Przedsiębiorstwo Transportowo – Sprzętowe POL-MAR Mariola Sagan Owczary ul. Długa 98, 28-100 Busko-Zdrój

100,00

 

Część II - Obwód Drogowy w Stopnicy - Świadczenie usług sprzętowo-transportowych przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego w sezonie  zimowym 2014/2015

Została wybrana oferta oznaczona nr 1 złożona przez:

Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz

Wola Biechowska 27, 28-133 Pacanów

Dane oferty:

1) Cena brutto 104 544,00 zł

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%) - 100.

 

 

 

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

1

Usługi Transportowe Krzysztof Lenartowicz

Wola Biechowska 27, 28-133 Pacanów  

100,00

2

Zakład Robót Inżynieryjnych – Transportowych WOD-GAZ

ul. 1 Maja 1G, 28-131 Solec - Zdrój

66,39

3

Firma Handlowo – Transportowo – Usługowa WIESŁAW Wiesław Głąb Bosowice 18, 28-142 Tuczępy

79,87

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 713
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2014-10-06 10:07:51
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2014-10-06 10:13:52
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu