Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 261.18.PN.2014 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0093T Szczaworyż - Kików - Zborów od km 4+150 do km 6+000 długości 1850 mb

Wynik postepowania:

Busko-Zdrój, dnia 21.10.2014

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z poźn. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

 

Zamawiający:   Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 261.18.PN.2014

Nazwa zadania:Przebudowa drogi powiatowej Nr 0093T Szczaworyż - Kików - Zborów od km 4+150 do km 6+000 długości 1850 mb

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z poźn. zm.).

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 15.10.2014 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

Została wybrana oferta oznaczona nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „ FART’’

Sp. z o. o. ul. Ściegiennego 268a, 25 – 116 Kielce

Dane oferty:

1) Cena brutto 446 120,08 zł

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

1

STRABAG Sp. z o. o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

90,89

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „ FART’’

Sp. z o. o. ul. Ściegiennego 268a, 25 – 116 Kielce  

100,00

3

TRAKT S.A.

Górki Szczukowskie 1, 26-065 Piekoszów k/Kielc

91,26

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów  Sp. z o. o.

ul. Rakowska 40, 28 – 200 Staszów

90,38

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

91,95

6

Zakład Budowlano-Drogowy „DUKT” Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Woli Murowanej, Wola Murowana, ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny        

89,50

7

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

99,75

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 638
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2014-09-30 11:17:44
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2014-09-30 11:46:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu