Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 383.11.PN.2013 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa-Koniecmosty-Stary Korczyn związana z budową ścieżki rowerowej w miejscowości Kuchary od km 17+205 do km 17+537 dł. 332 mb. i w miejscowości Ostrów od km 18+690 do km 18+934 i od km 18+952 do km 19+000 dł. 292 mb.

Wynik postepowania:

Busko-Zdrój, dnia 15.10.2013

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

 

Zamawiający:   Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 383.11.PN.2013

Nazwa zadania:Przebudowa drogi powiatowej Nr 0073T Mozgawa-Koniecmosty-Stary Korczyn związana z budową ścieżki rowerowej w miejscowości Kuchary od km 17+205 do km 17+537 dł. 332 mb. i w miejscowości Ostrów od km 18+690 do km 18+934 i od km 18+952 do km 19+000 dł. 292 mb.

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 04.10.2013 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

 

Została wybrana oferta oznaczona nr 2 złożona przez:

„WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno- Transportowych 

Czesław Sztuk Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

Dane oferty:

1) Cena brutto 89 400,09 zł

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla

ul. 17-go Stycznia 32, 27-200 Starachowice

94,06

2

„WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno- Transportowych 

Czesław Sztuk Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

100,00

 

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 890
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2013-09-19 12:21:13
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2013-09-19 14:34:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu