Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 383.4.PN.2013 - Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Strzelce od km 9+337 do km 9+695 długości 358 mb (ul. Słupska)

Wynik postepowania:

Busko-Zdrój, dnia 14.05.2013

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

 

Zamawiający:   Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 383.4.PN.2013

Nazwa zadania:Przebudowa drogi powiatowej Nr 0115T Kępa Lubawska - Pacanów - Oleśnica - Strzelce od km 9+337 do km 9+695 długości 358 mb (ul. Słupska)

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.).

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 06.05.2013 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

 

Została wybrana oferta oznaczona nr 1 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów  Sp. z o. o.

ul. Rakowska 40, 28 – 200 Staszów

Dane oferty:

1) Cena brutto 66 739,55 zł

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów  Sp. z o. o.

ul. Rakowska 40, 28 – 200 Staszów  

100,00

 

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 921
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2013-04-16 11:37:11
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2013-04-16 14:02:02
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu