Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 383.3.PN.2013 - Remont drogi powiatowej Nr 0124T Parchocin - Błonie - Trzebica - Podwale - Podlesie - Lisia Górka - Żabiec - Kółko Żabieckie - Kiełmin - Warszawa od km 13+000 do km 14+250 dł. 1250 mb

Wynik postepowania:

Busko-Zdrój, dnia 13.05.2013

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

 

Zamawiający:   Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 383.3.PN.2013

Nazwa zadania:Remont drogi powiatowej Nr 0124T Parchocin - Błonie - Trzebica - Podwale - Podlesie - Lisia Górka - Żabiec - Kółko Żabieckie - Kiełmin - Warszawa od km 13+000 do km 14+250 dł. 1250 mb

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.).

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 22.04.2013 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

 

Została wybrana oferta oznaczona nr 5 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót- Drogowo-Mostowych Karol Cieśla

Chybice 77, 27-225 Pawłów

Dane oferty:

1) Cena brutto 234 919,90 zł

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

1

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna w Kraśniku                         ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik

85,72

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „ FART’’

Sp. z o. o. ul. Ściegiennego 268a, 25 – 116 Kielce

92,37

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów  Sp. z o. o.

ul. Rakowska 40, 28 – 200 Staszów  

94,67

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM-PIASECZNO”

Marian Wojtas Piaseczno 44, 27-670 Łoniów  

83,36

5

Przedsiębiorstwo Robót- Drogowo-Mostowych Karol Cieśla

Chybice 77, 27-225 Pawłów

100,00

6

Mota-Engil Central Europe S.A.

ul. Wadowicka 8 W, 30-415 Kraków   

72,40

 

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 883
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2013-04-05 10:26:32
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2013-04-05 14:12:59
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu