Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 383.1.PN.2013 - Remont drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Ciecierze - Szyszczyce - Suskrajowice - Kostera - Służów - Posada - Bugaj - Kołaczkowice - Skrobaczów - Stopnica od km 7+780 do km 8+380 dł. 600 mb.

Wynik postepowania:

Busko-Zdrój, dnia 18.04.2013

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

 

Zamawiający:   Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 383.1.PN.2013

Nazwa zadania:Remont drogi powiatowej Nr 0024T Chmielnik - Ciecierze - Szyszczyce - Suskrajowice - Kostera - Służów - Posada - Bugaj - Kołaczkowice - Skrobaczów - Stopnica od km 7+780 do km 8+380 dł. 600 mb.

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.).

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 04.04.2013 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

 

Została wybrana oferta oznaczona nr 2 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „ FART’’

Sp. z o. o. ul. Ściegiennego 268a, 25 – 116 Kielce

Dane oferty:

1) Cena brutto  211 835,03 zł

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

1

„Cewap” Sp. z o.o.  Celiny, 26 – 020 Chmielnik

84,13

2

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „ FART’’

Sp. z o. o. ul. Ściegiennego 268a, 25 – 116 Kielce

100,00

3

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „ TRAKT”  Sp. z o. o. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc 26-065 Piekoszów  

85,07

4

Przedsiębiorstwo Drogowe  „WOJTRANS”  Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów  

90,94

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów  Sp. z o. o.

Ul. Rakowska 40, 28 – 200 Staszów  

95,56

6

Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl

ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów

87,36

7

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna w Kraśniku                         ul. Kolejowa 6, 23-200 Kraśnik

86,14

8

Przedsiębiorstwo Robót- Drogowo-Mostowych Karol Cieśla

Chybice 77, 27-225 Pawłów

85,29

 

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 975
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2013-03-19 13:23:35
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2013-03-19 14:07:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu