Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 383.33.PN.2012 - Dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju i Obwodu Drogowego w Busku-Zdroju w roku 2013

Wynik postepowania:

 

Busko-Zdrój, dnia 2012-12-20

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 383.33.PN.2012                                                         

Nazwa zadania:Dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju w roku 2013

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.).

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 19.12.2012 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

 

Została wybrana oferta oznaczona nr 1 złożona przez:

Partnerska Stacja Paliw BP „ HARABOS” sp. jawna

 Mikułowice 283,  28-100  Busko-Zdrój

Dane oferty:

1) Cena brutto 34 179,00

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu   i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza  w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie   w dniu 19.12.2012 r. wraz z cenami ofert brutto:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Cena oferty brutto

1

Partnerska Stacja Paliw BP „ HARABOS” sp. jawna

 Mikułowice 283,  28-100  Busko-Zdrój

 

34 179,00 zł

 

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 996
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2012-12-11 13:11:26
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2012-12-11 13:57:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu