Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 383.32.PN.2012 - Dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju w roku 2013

Wynik postepowania:

 

 

Busko-Zdrój, dnia 2012-12-10

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 383.32.PN.2012                                                               

Nazwa zadania:Dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju w roku 2013

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.).

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 07.12.2012 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

Część I – „Dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego będących w użytkowaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju i Obwodu Drogowego w Busku-Zdroju w roku 2013”

 

Zgodnie z art. 93 pkt 2 i art. 93 pkt 1 ust. 1 Zamawiający unieważnia postępowanie na Część I -  Na w/w zadanie nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Część II – „Dostawy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu służbowego będących w użytkowaniu Obwodu Drogowego w Stopnicy w roku 2013”

Została wybrana oferta oznaczona nr 1 złożona przez:

F.H.U. „SPECTANK” E. Jewiarz, J. Kowalik, M. Janicki S.J.

ul. Dr Piotrowskiego 25, 28-130 Stopnica

Dane oferty:

1) Cena brutto 14 085,00 zł

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

1

F.H.U. „SPECTANK” E. Jewiarz, J. Kowalik, M. Janicki S.J.

ul. Dr Piotrowskiego 25, 28-130 Stopnica

100,00

 

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 911
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2012-11-29 14:09:13
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2012-11-29 14:13:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu