Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 383.31.PN.2012 - Wykonanie i dostawa znaków drogowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju

Wynik postepowania:

 

 

 

Busko-Zdrój, dnia 2012-11-23

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 383.31.PN.2012                                                               

Nazwa zadania:Wykonanie i dostawa znaków drogowych dla Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.).

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 20.11.2012 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

 

Została wybrana oferta oznaczona nr 4 złożona przez:

„WIMED” Oznakowanie Dróg Sp. z o. o.

ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów

Dane oferty:

1) Cena brutto 158 827,44

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

1

J D Inżynieria Ruchu Dominik Jerzy

ul. Sienkiewicza 45, 05-220 Zielonka

79,15

2

Zakład Reklamowy „Znaki PL” Krzysztof Gabory

ul. Nyska 22, 48-385 Otmuchów

66,62

3

RESTAL Sp. z o. o.

ul. Żerkowicka 1A, 45-838 Opole

88,59

4

„WIMED” Oznakowanie Dróg Sp. z o. o.

ul. Tarnowska 48, 33-170 Tuchów    

100,00

5

Przedsiębiorstwo „DUBR” Sp. z o. o.

ul. Łódzka 247 D, 25-655 Kielce 

78,55

 

 

 

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 975
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2012-11-12 14:41:38
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2012-11-12 14:48:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu