Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 383.29.PN.2012 - Remont drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica-Wolica-Podkopce-Gadawa-Budzyń-Chotel Czerwony-Gorysławice-Wiślica od km 10+680 do km 12+680

Wynik postepowania:

 

 

 

Busko-Zdrój, dnia 2012-11-15

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 383.29.PN.2012                                                               

Nazwa zadania:Remont drogi powiatowej Nr 0096T Stopnica-Wolica-Podkopce-Gadawa-Budzyń-Chotel Czerwony-Gorysławice-Wiślica od km 10+680 do km 12+680

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.).

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 12.11.2012 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

 

Została wybrana oferta oznaczona nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Drogowe „ WOJTRANS’’ Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

Dane oferty:

1) Cena brutto 546 513,60

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych  Sp. z o. o.

w Opatowie ul. Ćmielowska 4 27-500 Opatów

90,44

2

„DROGOMEX” Sp. z o. o. ul Stefana Bryły 4

05-800 Pruszków

83,28

3

Przedsiębiorstwo Drogowe „ WOJTRANS’’ Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

100,00

4

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „TRAKT”

 Sp. z o. o. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc 26-065 Piekoszów  

85,66

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów  Sp. z o. o.

ul. Rakowska 40, 28 – 200 Staszów

97,40

 

 

 

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 995
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2012-10-26 11:22:43
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2012-10-26 11:30:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu