Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 383.28.PN.2012 - Zakup materiałów kamiennych wraz z dostawą na drogę powiatową Nr 0096T Stopnica-Wolica-Podkopce-Gadawa-Budzyń-Chotel Czerwony-Gorysławice-Wiślica od km 5+378 do km 6+438 długości 1060mb i od km 12+683 do km 13+985 długości 1302mb

Wynik postepowania:

 

 

 

Busko-Zdrój, dnia 2012-10-31

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 383.28.PN.2012                                                               

Nazwa zadania:Zakup materiałów kamiennych wraz z dostawą na drogę powiatową Nr 0096T Stopnica-Wolica-Podkopce-Gadawa-Budzyń-Chotel Czerwony-Gorysławice-Wiślica od km 5+378 do km 6+438 długości 1060mb i od km 12+683 do km 13+985 długości 1302mb

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.).

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 23.10.2012 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

 

Została wybrana oferta oznaczona nr 6 złożona przez:

„WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno- Transportowych

Czesław Sztuk Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

Dane oferty:

1) Cena brutto 166 058,61

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

1

„ZYGA” Usługi Transportowe Zygmunt Stepnowski Grądy 13

07-311 Wąsewo

91,98

3

Piaskownia Bełk- Kwasków Usługi Transportowe Jerzy Janiga

Bełk 90, 28 – 313 Imielno

86,67

4

Firma Handlowo- Transportowo- Usługowa „WIESŁAW” Wiesław Głąb Bosowice 18, 28 – 142 Tuczępy        

71,97

5

Firma Handlowo- Usługowa „MARTUS” Marta Studniarska-Sobczyk

Piaseczna Górka, ul. Pawia 35, 26-026 Morawica

96,54

6

„WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno- Transportowych

Czesław Sztuk Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

100,00

 

 

 

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1018
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2012-10-15 13:20:20
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2012-10-15 13:28:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu