Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 383.27.PN.2012 - Zakup i dostawa piasku oraz wykonanie mieszanki piaskowo-solnej do zimowego utrzymania dróg powiatowych PZD w Busku-Zdroju

Wynik postepowania:

 

 

 

Busko-Zdrój, dnia 2012-10-22

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 383.27.PN.2012                                                               

Nazwa zadania:Zakup i dostawa piasku oraz wykonanie mieszanki piaskowo-solnej do zimowego utrzymania dróg powiatowych PZD w Busku-Zdroju

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.).

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 12.10.2012 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

 

Została wybrana oferta oznaczona nr 2 złożona przez:

„WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno- Transportowych

Czesław Sztuk Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

Dane oferty:

1) Cena brutto 54 218,40

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

1

Usługi Transportowe Piaskownia „TUR DOLNY” Artur Kociełek

Zarzecze 5, 28-330 Wodzisław

90,72

2

„WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno- Transportowych

Czesław Sztuk Suchowola 74a, 28-130 Stopnica

100,00

3

Kopalnia Piasku „ Szczypiec 1 ” Jerzy Janiga

Bełk 90, 28 – 313 Imielno

91,96

4

Usługi Transportowe Piaskownia Sylwester Kowalczyk

ul. 3- go Maja 165b, 28 – 400 Pińczów

92,64

5

Usługi Sprzętem Budowlanym „DAKOP” Dawid Solarski

Szaniec 23,  28-100 Busko-Zdrój

80,13

 

 

 

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1161
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2012-10-04 13:33:19
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2012-10-04 14:14:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu