Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 383.26.PN.2012 - Zakup soli drogowej wraz z dostawą do poszczególnych Obwodów Drogowych Obwodu Drogowego Nr 1 w Busku-Zdroju i Nr 2 w Stopnicy

Wynik postepowania:

 

 

 

Busko-Zdrój, dnia 2012-10-23

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 383.26.PN.2012                                                               

Nazwa zadania:Zakup soli drogowej wraz z dostawą do poszczególnych Obwodów Drogowych Obwodu Drogowego Nr 1 w Busku-Zdroju i Nr 2 w Stopnicy

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.).

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 11.10.2012 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

 

Została wybrana oferta oznaczona nr 3 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne

„GER-POL” S.J. A. Będkowski, J. Będkowska

ul. Toszecka 101

44-100 Gliwice

Dane oferty:

1) Cena brutto 94 095,00

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

2

Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu Usług „WOJTEX”

Wojciech Pasich  ul. Junacka 25/2 30-237 Kraków

89,29

3

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo Produkcyjne „GER-POL” S.J. A. Będkowski, J. Będkowska ul. Toszecka 101 44-100 Gliwice

100,00

6

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Budownictwa „TRASA”

Sp. z o . o. ul . Żeromskiego 7 21-500 Biała Podlaska 

96,57

 

 

 

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 902
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2012-10-03 13:50:23
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2012-10-03 13:56:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu