Wersja do druku

Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Postępowanie nr 383.25.PN.2012 - Remont drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda - Baranów - Piasek Mały - Solec Zdrój od km 10+297 do km 10+660 długości 363 mb.

Wynik postepowania:

 

 

 

Busko-Zdrój, dnia 2012-10-25

 

 

 

Informacja o wyborze oferty

 

         Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.) zawiadamia się, o wyborze najkorzystniejszej oferty w n/w postępowaniu:

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko Zdrój 

Nr postępowania nadana przez zamawiającego: 383.25.PN.2012                                                               

Nazwa zadania:Remont drogi powiatowej Nr 0091T Dobrowoda - Baranów - Piasek Mały - Solec Zdrój od km 10+297 do km 10+660 długości 363 mb.

 

Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z póź. zm.).

 

Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 18.10.2012 r. godz. 10.00 – Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój, pokój nr 1

 

Została wybrana oferta oznaczona nr 6 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla

Chybice 77, 27-225 Pawłów

Dane oferty:

1) Cena brutto 98 447,48

2) Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena (100%) - 100.

 

Uzasadnienie:

Oferta jest zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi wymogami określonymi w SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najwyższą ilość punktów i jest najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty na w/w zamówienie wraz z punktacją przyznaną ofertom:

 

Numer

oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium

100% cena

1

Przedsiębiorstwo Drogowe „ WOJTRANS’’ Henryk Wojda

ul. Głowackiego 93, 28-300 Jędrzejów

88,15

2

Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „ TRAKT”  Sp. z o. o. Górki Szczukowskie 1 k/Kielc 26-065 Piekoszów  

82,73

3

STRABAG Sp. z o. o.

Ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków

81,99

4

Zakład Budowlano Drogowy „DUKT” Artur Piwowar

Wola Murowana, ul. Zakładowa 17 26-052 Nowiny

92,39

5

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów  Sp. z o. o.

Ul. Rakowska 40, 28 – 200 Staszów

97,78

6

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Karol Cieśla

Chybice 77, 27-225 Pawłów

100,00

7

„Cewap” Sp. z o.o.  Celiny, 26 – 020 Chmielnik

84,18

 

 

 

 

 

Dyrektor mgr Krzysztof Tułak

………………………………………

 (podpis kierownika Zamawiającego

 lub osoby upoważnionej)
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1028
Wprowadził do systemu: Grzegorz Paw, data: 2012-10-03 10:03:45
Opublikował: Grzegorz Paw, data publikacji: 2012-10-03 10:15:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu