Regulamin organizacyjnyDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2010-06-16 10:24:34

                                                                        Załącznik do uchwały Nr.330/2009

                                                  Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

                                                                                   z dnia 12 sierpnia 2009r.                        

                                         

 

 

 

 

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

 Postanowienia ogólne

 

§ 1

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju zwany w dalszej części Regulaminem, określa zasady wewnętrznej organizacji oraz strukturę i zakres działania komórek organizacyjnych, wchodzących w jego skład.

§ 2

 

Ilekroć w Regulaminie jest mowa :

1.      Staroście – należy przez to rozumieć Starostę Buskiego.

2.      Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu  Buskiego.

3.      PZD- należy przez to rozumieć Powiatowy Zarząd Dróg.

4.      Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju.

5.      Zastępcy – należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju.

6.      Statucie – należy przez to rozumieć Statut Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju.

7.      Sekcje – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju.

8.      Kierowniku Sekcji – należy przez to rozumieć Kierowników poszczególnych Sekcji funkcjonujących w Powiatowym Zarządzie w Busku-Zdroju.

9.      OD Nr 1 – należy przez to rozumieć Obwód Drogowy Nr1 w Busku-

Zdroju.

10.  OD Nr 2 – należy przez to rozumieć Obwód Drogowy w Stopnicy.

11.  Kierowniku Służby Interwencyjnej- należy przez to rozumieć  

Kierowników poszczególnych Obwodów Drogowych funkcjonujących w Powiatowym Zarządzie Dróg w Busku-Zdroju.

12.   ZFŚS – należy przez to rozumieć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

 

 § 3

 

1.      Siedzibą Powiatowego Zarządu Dróg jest Wełecz 146, 28-100

Busko-Zdrój.

2.      Zakres właściwości terytorialnej Powiatowego Zarządu Dróg obejmuje obszar Powiatu Buskiego.

3.      Przebieg dróg powiatowych określa załącznik Nr1 pn.”Mapa Sieci Dróg”.

 § 4

 

1.      Do zakresu działania Powiatowego Zarządu Dróg należy wykonywanie zadań  wynikających z:

 

1)    ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o Samorządzie powiatowym

  /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm./,

2)    ustawy z dnia 21 marca 1985r. o Drogach publicznych / Dz. U. z 2007r.              

       Nr 19 poz. 115 z późn. zm./,

3)    ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U.z 2003r. 

       Nr 58 poz. 515 z późn. zm./,

4)    ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o Finansach publicznych /Dz. U. z 2005r.  

       Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./, oraz przepisów wykonawczych do wyżej

       wymienionych ustaw,

5)    Statutu Powiatowego Zarządu Dróg uchwalonego uchwałą

       Nr XXXVIII/293/06  Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 29 czerwca 

      2006r.w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w          Busku-  Zdroju,

6)  innych ustaw i przepisów wykonawczych

 

 

 

 

§ 5

 

1. PZD jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Buskiego ,przy pomocy której Zarząd   administruje i zarządza drogami powiatowymi na terenie Powiatu Buskiego.

 

 

 

ROZDZIAŁ II

Podstawowe zadania PZD

 

§ 6

 

1.  Do podstawowych zadań PZD należy realizacja obowiązków i uprawnień zarządcy drogi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych a w szczególności:

     1/ opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące    informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2/ opracowywanie projektów planów finansowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i odnowy dróg oraz obiektów inżynierskich,

3/ utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń związanych z drogą,

     4/ dokonywanie przeglądów dróg i obiektów mostowych,

    5/ prowadzenie ewidencji dróg i obiektów mostowych oraz całoroczne jej

   aktualizowanie,

6/ realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

7/ zbieranie danych o ruchu i zdarzeniach na drogach,

8/ przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz    wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,

9/ sporządzanie informacji o stanie dróg powiatowych i przekazywanie tych informacji Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,

   10/ wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i    zabezpieczających,

   11/ prowadzenie przetargów na roboty objęte prowadzoną działalnością,

   12/ prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad robotami zlecanymi przez

        PZD,

   13/ wydawanie zezwoleń na prowadzenie robót oraz umieszczanie urządzeń obcych w pasie drogowym, na zjazdy z drogi, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez ładunku o wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,

   14/ naliczanie opłat za umieszczenie urządzeń obcych w pasie drogowym z

          upoważnienia Zarządu Powiatu,

   15/ naliczanie opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego, zjazdy z

          dróg, przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub

          bez ładunku o wymiarach przekraczających wielkości określone w

          odrębnych przepisach,

   16/ kontrolowanie, czy roboty obce w pasie drogowym są wykonywane

          zgodnie z ustaleniami zawartymi w zezwoleniu,

   17/ kontrolowanie zgodności z obowiązującymi przepisami lokalizacji

          inwestycji budowlanych, oraz linii telekomunikacyjnych i energetycznych

          w stosunku do dróg,

   18/ kierowanie zimowym utrzymaniem dróg,

   19/ utrzymywanie składowisk materiałów do zimowego utrzymania dróg,

   20/ nadzór nad pracą służb liniowych,

   21/ dokonywanie systematycznego objazdu dróg na terenie działania 

         PZD dwa razy w miesiącu zgodnie z instrukcją Nr D.P.A.-3,

   22/ rejestrowanie w dzienniku czynności zauważonych w toku objazdu

         usterek, uszkodzeń oraz braków i wydawania polecenia ich usunięcia,

   23/ przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mającym

           powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

   24/ utrzymanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie, usuwanie drzew i

           krzewów zagrażających bezpieczeństwu drogowemu,

   25/ wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg dla ruchu, gdy wymaga

         tego stan techniczny drogi i bezpieczeństwo ruchu,

   26/ przeprowadzanie przy współudziale Policji kontroli dopuszczalnych

           nacisków na oś masy i wymiarów pojazdów samochodowych, oraz

           kontrolowanie przestrzegania ograniczeń dotyczących nośności obiektów

           mostowych i zezwoleń na przejazdy pojazdów o wymiarach i ciężarze

           przekraczających dopuszczalne normy,

   27/ nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg powiatowych,

           gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych

           nieruchomości,

   28/ nabywanie na rzecz Powiatu Buskiego nieruchomości innych niż  

           wymienione w punkcie 27 na potrzeby zarządzania drogami 

           i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa,

   29/ wykonywanie innych zadań ciążących na organie zarządzającym

           drogami publicznymi wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

   30/ sprawowanie nieodpłatnego trwałego zarządu gruntami w pasie   drogowym.

 

§ 7

 

PZD ma prawo do:

1/ wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do    

    wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,

      2/ urządzenia czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa

          drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze,

      3/ ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon

          przeciwśnieżnych.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Kierownictwo PZD

 

§ 8

 

1. Pracą PZD kieruje Dyrektor przy pomocy Zastępcy działającego w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa oraz kierowników sekcji i kierowników służby interwencyjnej.

2. Dyrektora PZD powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.

3. Zastępcę Dyrektora PZD zatrudnia i zwalnia Dyrektor PZD.

4. Podczas nieobecności Dyrektora Kierownictwo sprawuje zastępca lub w razie   ich nieobecności wyznaczony kierownik sekcji.

 

§ 9

Dyrektor reprezentuje PZD na zewnątrz, organizuje jego prace i jest

przełożonym pracowników Zarządu w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

                                                 

 

ROZDIAŁ IV

Organizacja PZD

 

§ 10

 

1.      W skład PZD wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1)      Sekcja-Administracyjni- Gospodarcza

2)      Sekcja-Finansowo- Materiałowa

3)      Sekcja-Ewidencji, Planowania i Zamówień Publicznych

4)      Sekcja- Utrzymania Dróg i Mostów,

5)      Samodzielne stanowisko pracy-Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

6)      Obwód drogowy Nr 1 w Busku-Zdroju

7)      Obwód drogowy Nr 2 w Stopnicy

 

2.      Sekcje, samodzielne stanowisko pracy i Obwody Drogowe przy oznakowaniu użyją symboli:

- Sekcja- Administracyjno- Gospodarcza- S1

- Sekcja- Finansowo-Materiałowa-S2

- Sekcja- Ewidencji, Planowania i Zamówień Publicznych-S3

- Sekcja- Utrzymania Dróg i Mostów-S4

- Samodzielne stanowisko pracy-Inspektor Nadzoru Inwestorskiego-S5

          - Obwód drogowy Nr 1 w Busku- Zdroju-OD 1,

          - Obwód drogowy Nr 2 w Stopnicy- OD 2,

Przy znakowaniu korespondencji PZD posługuje się symbolem PZD oraz oznaczeniem Sekcji, Stanowiska lub Obwodu Drogowego.

3.      Sekcją kierują kierownicy Sekcji za wyjątkiem Sekcji Finansowo Materiałowej kierowanej przez Głównego Księgowego. Obwodami Drogowymi kierują Kierownicy Służby Interwencyjnej.

4.      Szczegółowe zakresy czynności, uprawnień i odpowiedzialności dla kierowników o których mowa w ust.3 ustala Dyrektor

5.      Strukturę organizacyjną PZD przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik Nr 2 od niniejszego regulaminu.

 

 

                                                                           ROZDZIAŁ V

 I. Postanowienia szczegółowe

 

§ 11

 

 

1. Do zakresu zadań i kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

1/   realizacji programu działania zapewniającego efektywne wykonanie   

      zadań przez poszczególne komórki organizacyjne,

2/ zatwierdzania rocznych planów remontów bieżących, kapitalnych,

     modernizacyjnych i szczegółowego utrzymania dróg i mostów,

3/ określania zasad organizacji pracy w PZD i zapewnienie sprawnego

          działania wszystkich komórek organizacyjnych,

4/ zapewnienia przestrzegania przez podległych pracowników obowiązujących  przepisów prawa w szczególności dotyczących ochrony mienia, prawidłowego gospodarowania majątkiem, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony p. pożarowej, prawa pracy, gospodarki finansowej,

5/ wprowadzenia ograniczeń w ruchu na drogach w związku z powstałymi

     zagrożeniami ,

6/ zapewnienia ścisłego przestrzegania przepisów porządkowych na drogach

     powiatowych a głównie w zakresie prawidłowości zabezpieczenia i

     oznakowania prowadzonych robót w obrębie pasa drogowego,

7/ nadzór  nad Sekcją Finansowo-Materiałową .

8/ nadzór nad Sekcją Administracyjno-Gospodarczą.

9/ zatrudnianie i ocenianie pracowników

10/ planowanie i dysponowanie środkami budżetu PZD.

  .

  

§ 12

 

2. Do zakresu zadań i kompetencji Zastępcy należy w szczególności:

1/ bezpośredni nadzór nad pracą Obwodów : Nr 1 w Busku-Zdroju, Nr 2 w Stopnicy  oraz pracą Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów, Sekcji Planowania i Zamówień Publicznych, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i bieżącego informowania Dyrektora PZD o występujących trudnościach w wykonaniu zadań w tych jednostkach,

2/ kierowania i nadzoru nad opracowaniem planów i harmonogramów przeglądu dróg i mostów pod względem rzeczowym i finansowym oraz

     ustalenia systemu wykonawstwa dróg i mostów,

3/ nadzoru nad ewidencją środków trwałych,   

     4/ udziału w komisjach odbioru robót drogowych i mostowych,

     5/ kontroli i nadzoru nad wykonawstwem robót remontowych,

6/ nadzoru nad przygotowaniem sprzętu i materiałów do zimowego utrzymania dróg,

7/ przygotowania organizowanych przetargów.

 

 

§ 13

 


Powrót