Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2017-11-27 11:28:05 Ogłoszenia o naborze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjno-Gospodarczej

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

w Busku- Zdroju

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 Kierownik Samodzielnej Sekcji Administracyjno-Gospodarczej

nazwa stanowiska pracy

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)     wykształcenie wyższe- preferowane: Administracja, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Techniczne

e)      staż pracy na stanowisku kierowniczym minimum 5 lat,

f)      ogólna znajomość przepisów:

·         ustawa o Samorządzie Powiatowym,

·         ustawa o Kodeksie Postępowania Administracyjnego,

·         ustawa Prawo Pracy

·         ustawa o Ochronie Środowiska

·         ustawa Prawo Zamówień Publicznych

·         ustawa o Drogach  Publicznych

g)      biegła obsługa komputera,

  1. Wymagania dodatkowe:

a)      samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,

b)     umiejętność rozmowy z interesantem o pracy w zespole,

c)      odpowiedzialność, komunikatywność, obowiązkowość,

d)     Prawo jazdy Kat „B”

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych,

2)      prowadzenie  spraw dotyczących transportu  samochodowego i sprzętu tj. rozliczeń zużycia paliwa, ogumienia, części zamiennych oraz napraw,

3)      organizowanie szkoleń dla pracowników z zakresu  BHP i Ppoż.,

4)       prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości w/w zakresie oraz OC i Ochrony Środowiska.

5)      Prowadzenie ewidencji majątku ,środków trwałych oraz spraw związanych z remontem tych środków,

6)      Prowadzenie spraw elektro-energetycznych

7)      Nadzór nad gospodarką paliwowo-energetyczną

8)      Nadzór nad właściwym stanem zabezpieczenia mienia PZD,

9)      pozostałe zadania zlecane od przełożonego,

 

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

1)      praca na pełny etat

2)      praca biurowa

3)      praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych

4)      prowadzenie samochodu służbowego

 

  1. Wymagane dokumenty:

a)    CV,

b)   list motywacyjny,

c)    kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

d)    kserokopie dyplomów (świadectw ukończenia szkoły) potwierdzających wykształcenie lub 

     zaświadczenie o stanie odbytych studiów i uzyskania tytułu zawodowego,

      e)    kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, (itp.  

           zaświadczenie o odbyciu stażu, zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji   

           zatrudnienia itp.),

       f)     kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych uprawnieniach,  

            kwalifikacjach i umiejętnościach,

       g)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw   

            publicznych (wg wzoru – załącznikNr1),

  h)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne   

       przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wg     

       wzoru – załącznik Nr 2),

    - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do dostarczenia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed data ukazania się ogłoszenia o naborze.

        i)     Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam  zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r.
o  pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.

         j)     kwestionariusz osobowy (wg wzoru – załącznik Nr 3).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu lub pocztą na adres Powiatowy Zarząd Dróg w Busku- Zdroju Wełecz 146 28-100 Busko- Zdrój z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Samodzielnej Sekcji Administracyjno-Gospodarczej w terminie do dnia 07.12.2017r./nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/.

Aplikacje, które wpłyną urzędu  po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze  nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.pzd.busko.com.pl/BIP oraz na tablicy informacyjnej PZD Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój

Załączniki (format MS WORD):

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

 

Zobacz również: