Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2017-06-30 11:27:14 Ogłoszenia o naborze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów Powiatowy Zarząd Dróg

 

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

w Busku- Zdroju

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

   Specjalista w Sekcji Utrzymania Dróg i Mostów

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie,

b)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)     wykształcenie wyższe: Drogowe, Administracyjne lub Ekonomiczne

e)      staż pracy w samorządzie powiatowym minimum 5 lat,

f)      ogólna znajomość przepisów:

·         ustawa o Samorządzie Powiatowym,

·         ustawa o Kodeksie Postępowania Administracyjnego,

·         ustawa o Drogach Publicznych,

·         ustawa  Prawo Budowlane,

g)      biegła obsługa komputera,

  1. Wymagania dodatkowe:

a)      samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,

b)     umiejętność rozmowy z interesantem o pracy w zespole,

c)      odpowiedzialność, komunikatywność, obowiązkowość,

d)     doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw z zakresu uzgodnień dotyczących lokalizacji i umieszczania urządzeń w pasie drogowym – wydawanie decyzji administracyjnych,

  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)      prowadzenie spraw w zakresie bieżącego utrzymania dróg,

2)      uzgadnianie lokalizacji obiektów budowlanych w pasie drogowym,

3)      uzgadnianie lokalizacji urządzeń obcych w pasie drogowym,

4)      uzgadnianie lokalizacji zjazdów i ogrodzeń oraz pozostałych urządzeń,

5)       prowadzenie spraw i wydawanie decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczania urządzeń w pasie drogowym,

6)      uzgadnianie przejazdów ponadnormatywnych i imprez okolicznościowych,

7)      pozostałe zadania zlecane od przełożonych,

 

  1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

1)      praca na pełny etat

2)      praca biurowa

3)      praca przy komputerze i innych urządzeniach biurowych

 

  1. Wymagane dokumenty:

a)         CV,

b)        list motywacyjny,

c)         kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

d)        kserokopie dyplomów(świadectw ukończenia szkoły) potwierdzających wykształcenie lub  zaświadczenie o stanie odbytych studiów i uzyskania tytułu zawodowego,

e)         kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, (itp.  zaświadczenie o odbyciu stażu, zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia itp.),

f)          kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach,

g)         oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wg wzoru – załącznikNr1),

h)        oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wg wzoru – załącznik Nr 2),    - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do dostarczenia oryginału „Zapytania  o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej  niż w okresie 3 miesięcy przed data ukazania się ogłoszenia o naborze.

i)          Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam  zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o    ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o  pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.

j)          kwestionariusz osobowy (wg wzoru – załącznik Nr 3).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu lub pocztą na adres Powiatowy Zarząd Dróg w Busku- Zdroju Wełecz 146 28-100 Busko- Zdrój z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalista w sekcji Utrzymania Dróg i Mostów w terminie do dnia 10.07.2017r./nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/.

Aplikacje, które wpłyną urzędu  po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze  nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://pzd.busko.com.pl/bip/ oraz na tablicy informacyjnej PZD Wełecz 146 ,28-100 Busko-Zdrój

 

 

Załączniki (format MS WORD):

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3


 

Zobacz również: