Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

2018-04-06 10:49:17 Ogłoszenia o naborze

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Specjalista w Obwodzie Drogowym Nr 1 w Busku- Zdroju

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

w Busku- Zdroju

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE  STANOWISKO URZĘDNICZE

 Specjalista w Obwodzie Drogowym Nr 1 w Busku- Zdroju

 

 1. Wymagania niezbędne:

a)  obywatelstwo polskie,

b)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw    

     publicznych,

c)  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)  wykształcenie wyższe o specjalności drogowej

e) staż pracy w drogownictwie  minimum 5 lat

e)  staż pracy w samorządzie powiatowym minimum 5 lat,

f)  ogólna znajomość przepisów:

·         ustawa o Samorządzie Powiatowym,

·         ustawa o Kodeksie Postępowania Administracyjnego,

·         ustawa o Drogach Publicznych,

·         ustawa  Prawo Budowlane,

g)      biegła obsługa komputera,

 1. Wymagania dodatkowe:

a)     samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,

b)     umiejętność rozmowy z interesantem i pracy w zespole,

c)     odpowiedzialność, komunikatywność, obowiązkowość,

d)     doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw z zakresu uzgodnień dotyczących      

        lokalizacji i umieszczania urządzeń w pasie drogowym,

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)        Prowadzenie całokształtu prac związanych z obsługą administracyjno-biurową oraz prowadzenie wszelkich  rozliczeń działalności Obwodu Drogowego

2)               Prowadzenie systematyczne dziennika objazdów dróg

3)               Prowadzenie dziennika czynności Obwodu Drogowego

4)               Zgłaszanie potrzeb w zakresie robót utrzymaniowych remontowych

5)               Udział w pomiarach ruchu

6)               Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji  ewidencji dróg i mostów,

7)        Opiniowanie dotyczące zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczania urządzeń w pasie drogowym,

8)               Prowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg,

 

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

1)      praca na pełny etat

2)      praca biurowa

3)      praca w terenie

 5.      Wymagane dokumenty:

  1. CV,
  2. list motywacyjny,
  3. kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,
  4. kserokopie dyplomów(świadectw ukończenia szkoły) potwierdzających wykształcenie lub  zaświadczenie o stanie odbytych studiów i uzyskania tytułu zawodowego,
  5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, (itp. zaświadczenie o odbyciu stażu, zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia itp.),
  6. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach,
  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw  publicznych (wg wzoru – załącznikNr1),
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wg wzoru – załącznik Nr 2), osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do dostarczenia oryginału „Zapytania  o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż w okresie 3 miesięcy przed data ukazania się ogłoszenia o naborze.
  9. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
   (z uwzględnieniem  dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o  ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r.o  pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.
  10. kwestionariusz osobowy (wg wzoru – załącznik Nr 3).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Zarządu lub pocztą na adres Powiatowy Zarząd Dróg w Busku -Zdroju, Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Specjalisty w Obwodzie Drogowym Nr 1 w Busku-Zdroju w terminie do dnia 16.04.2018r. /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP oraz na tablicy informacyjnej PZD Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój/.

Aplikacje, które wpłyną  do urzędu  po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze  nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.pzd.busko.com.pl/BIP oraz na tablicy informacyjnej PZD Wełecz 146, 28-100 Busko-Zdrój

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)”.

Załączniki (format MS WORD):

Załącznik1

Załącznik2

Załącznik3

 

Zobacz również: