Inwestycje w Powiecie Buskim

Powiat Buski w październiku 2021 roku otrzymał dofinansowanie w ramach dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zadania objęte dofinansowaniem z okresem realizacji do końca grudnia 2021 roku to:

  • „Remont drogi powiatowej Nr 0054T Ruczynów – Janina od km 0+000 do km 2+200 dł. 2200 m”,
  • „Remont drogi powiatowej Nr 1016T Nowy Folwark – Wełecz od km 3+084 do km 3+349 dł. 265 m”,
  • „Remont drogi powiatowej Nr 0089T Radzanów – Kawczyce – Hołudza – Chotel Czerwony od km 3+925 do km 5+960 dł. 2035 m”.

W ramach zadania pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 0054T Ruczynów – Janina
od km 0+000 do km 2+200 dł. 2200 m” w miejscowości Janina i Ruczynów
wykonano remont przepustów pod koroną drogi, ułożono nową nawierzchnię bitumiczną
 na w/w odcinku drogi oraz na skrzyżowaniach, odmulono rowy i odnowiono zjazdy
na posesje. Pobocza utwardzono kruszywem kamiennym łamanym oraz zamontowano bariery sprężyste w celu poprawy bezpieczeństwa na drodze. Całość wykonanego zadania opiewa
na kwotę 645 015,56 zł w tym dotacja państwa 514 436,56 zł oraz środki finansowe pochodzące z budżetu powiatu buskiego 130 579,00 zł.  

Droga powiatowa Nr 0054T Ruczynów – Janina

Droga powiatowa Nr 0054T Ruczynów – Janina

Drugim odcinkiem realizowanym w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych jest zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 1016T Nowy Folwark – Wełecz od km 3+084 do km 3+349 dł. 265 m” w miejscowości Wełecz. W ramach zadania wykonano remont nawierzchni i skrzyżowań, odmulono rowy, wyremontowano zjazdy
do posesji jak również utwardzono pobocza kruszywem kamiennym. Całość wykonanego zadania opiewa na kwotę 81 949,28 zł w tym dotacja państwa 60 060,74 zł oraz środki finansowe pochodzące z budżetu powiatu buskiego 21 888,54 zł. 

Droga powiatowa Nr 1016T Nowy Folwark – Wełecz

Droga powiatowa Nr 1016T Nowy Folwark – Wełecz

Trzecim odcinkiem realizowanym w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych jest zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej Nr 0089T Radzanów – Kawczyce – Hołudza – Chotel Czerwony od km 3+925 do km 5+960 dł. 2035 m”
 w miejscowości Gluzy.
W ramach zadania wykonano remont przepustów pod koroną drogi,  ułożono nową nawierzchnię na drodze oraz skrzyżowaniach, odmulono rowy, wyremontowano zjazdy do posesji i utwardzono pobocza kruszywem kamiennym. Całość wykonanego zadania opiewa na kwotę 532 310,09 zł w tym dotacja państwa 401 430,17 zł oraz środki finansowe pochodzące z budżetu powiatu buskiego 130 879,92 zł.

Droga powiatowa Nr 0089T Radzanów – Kawczyce – Hołudza – Chotel Czerwony

Droga powiatowa Nr 0089T Radzanów – Kawczyce – Hołudza – Chotel Czerwony

Realizacja w/w odcinków dróg powiatowych wpłynie na poprawę warunków ruchu, komfortu jazdy i bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców i podróżujących. Ponadto nowa nawierzchnia bitumiczna posiada lepszą przyczepność dzięki swoim parametrom technicznym co zwiększa poziom bezpieczeństwa na drodze podczas podróży. Pobocza zostały utwardzone co również wpłynie na upłynnienie ruchu. Odmulone rowy przydrożne oraz wymienione kręgi na zjazdach do posesji spowodują lepszy przepływ wód opadowych.

Długość wyremontowanych odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Buskiego to 4,50 km na łączną kwotę 1 259 274,93 zł w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 975 927,47 zł oraz 283 347,46 zł z budżetu powiatu buskiego.

Dane Adresowe

Powiatowy Zarząd Dróg w Busku-Zdroju

Wełecz 146
28-100 Busko Zdrój

Telefony:
(41) 370 16 46, (41) 370 16 47

Email:
sekretariat@pzd.busko.com.pl

Galeria